Uznání předchozího vzdělání - platnost do 30.11.2011

Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci Rady pro uznání vzdělání a praxe (nezávislý orgán složený z odborníků ze školství a praxe) a bude prováděno v zásadě podle dvou režimů - buď podle systémových pravidel nebo podle závěrů evaluačních procesů u vybraných ekonomických fakult vysokých škol.

Adept žádá o uznání zkoušky na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami. Formulář obdrží po registraci do certifikace a lze jej také získat na webových stránkách ICU v rubrice "formuláře". Nezbytnou součástí žádosti o uznání zkoušky jsou tyto doklady:

  • úředně ověřená fotokopie maturitního vysvědčení, u absolventa vysoké školy úředně ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
  • fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků střední školy, u absolventa vysoké školy fotokopie výkazu o studiu,
  • strukturovaný profesní životopis s podrobným uvedením průběhu odborné praxe (název podniku, společnosti, druh odborné činnosti, pracovní zařazení, další jednorázové odborné výkony nebo doplňující kvalifikační kurzy vztahující se k žádosti).

V případě, že doklady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průkazné, může Rada požádat o jejich doplnění, nebo pozvat adepta k ověřovacímu pohovoru.

Termín pro uzávěrku žádostí o uznání zkoušek je vždy 28.2. a 15.9. podle data semestru registrace do certifikace. Poplatky spojené se žádostí o uznání zkoušky naleznete v rubrice "Kontakty, termíny, ceny".

Uznatelnost zkoušek u jednotlivých předmětů

Účetnictví - principy a techniky - lze uznat
 (podle pravidel min. maturita z účetnictví + posouzení Radou)
Právo - lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
Kvantitativní metody a IT - lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
Manažerská ekonomika - lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
Daně - nelze uznat *) (na školách není výuka a ověřování znalostí v požadované úrovni praktických aplikací)
Finanční účetnictví a výkaznictví - nelze uznat (školy vyučují IFRS v úrovni, která není v požadovaném praktickém kontextu)
Profesní chování a komunikace - nelze uznat (na školách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu)
Manažerské finance - lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
Manažerské účetnictví - lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
IFRS **) - nelze uznat
Finanční řízení - nelze uznat
Podnikový management - nelze uznat
Auditing a vnitřní kontrola ***) - nelze uznat

*) V případě zkoušky Daně a Právo bude i nadále akceptována výjimka (možnost uznání zkoušky) u daňových poradců registrovaných v KDP ČR.
**) Zkoušku IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS specialista (zkouška v ICU) nebo DipIFR (zkouška v ACCA).
***) V případě auditorů registrovaných v KA ČR bude uplatňována stávající výjimka uznání celého stupně CU a ve stupni UEx zkoušek z předmětů Manažerské účetnictví a Auditing a vnitřní kontrola.

Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání
(slouží jako obecná pravidla pro rozhodování Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe)

1) Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, pokud studium řádně ukončil a prokazatelně složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).
2) Uznání zkoušek je v zásadě možné u zkoušek Účetnictví - principy a techniky, Právo, KM - IT, Manažerská ekonomika a Manažerské finance předepsaných pro 1. stupeň Certifikovaný účetní. V 2. stupni Účetní expert je možné uznat pouze zkoušku Manažerské účetnictví (viz bod 8) a zkoušku Auditing a vnitřní kontrola (viz bod 13).
Od roku 2004  je z tohoto pravidla vyjmuta zkouška Finanční účetnictví a výkaznictví (školy vyučují IFRS v úrovni, která není v požadovaném praktickém kontextu) a od zimního semestru roku 2008 také zkouška Daně (na školách není výuka a ověřování znalostí v požadované úrovni praktických aplikací) a zkouška Profesní chování a komunikace (na školách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu) - o uznání těchto zkoušek žádat nelze.
3) Zkoušky lze plnohodnotně uznat za předpokladu, že doba od ukončení studia nepřesáhla 5 let (pro stanovení této lhůty je rozhodný rok, ve kterém byla škola řádně ukončena, a počítá se k datu podání žádosti o uznání zkoušky). U zkoušek Účetnictví - principy a techniky, KM - IT a Manažerská ekonomika je možné uplatnit výjimku z pravidla uznávání zkoušek do 5 let od ukončení studia, kdy je možné posuzovat uznání těchto zkoušek s ohledem na soustavně vykonávanou odbornou praxi a doplňkové profesní vzdělávání v jejím průběhu, avšak nejdéle ve lhůtě do 10 let od ukončení školy. Odborná praxe i doplňkové profesní vzdělávání musí v těchto případech odrážet předmětovou náplň zkoušky.
4) Zkoušky vykonané adeptem na školách, které řádně nedokončil, uznávány nejsou.


Orientační přehled uznání zkoušek

Číslo zkoušky/předmět

Dosažené vzdělání

Profesní kvalifikace

Obchodní akademie

Bakalářské studium

Magisterské

studium

 Daňový poradce*)

Auditor

  1. Účetnictví – principy

      a techniky

Maturita z účetnictví

ZK

ZK

---

ano

  2. Právo

---

BZK

SZK (BZK)

ano

ano

  3. KM - IT

---

ZK

ZK

---

ano

  4. Manažerská ekonomika

---

ZK

ZK

---

ano

  5. Daně

---

---

---

ano

ano

  6. Finanční účetnictví

      a výkaznictví

---

---

---

---

ano

  7. Profesní chování a

      komunikace

---

---

---

---

ano

  8. Manažerské finance

---

---

SZK

---

ano

  9. Manažerské účetnictví

---

---

SZK

---

ano

10. IFRS **)

---

---

---

---

---

11. Finanční řízení

---

---

---

---

---

12. Podnikový management

---

---

---

---

---

13. Auditing a vnitřní

      kontrola

---

---

---

---

ano

Legenda

SZK               zkoušku lze uznat za předpokladu složení státní závěrečné zkoušky

BZK               zkoušku lze uznat za předpokladu složení bakalářské státní zkoušky

ZK                  zkoušku lze uznat za předpokladu složení zkoušky na VŠ

ano                 zkoušku lze uznat

---                    zkoušku nelze uznat

*)                    daňovým poradcům lze uznat další zkoušky ve stupni Certifikovaný účetní na základě dosaženého předchozího vzdělání

**)                  zkoušku IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS Specialista (zkouška v ICU) nebo DipIFR (zkouška v ACCA)

5) Absolventům obchodních akademií
- lze uznat zkoušku Účetnictví - principy a techniky;
- předpokladem pro uznání zkoušky je složení maturitní zkoušky z účetnictví;
- povinnost doložit - maturitní vysvědčení (úředně ověřená fotokopie), vysvědčení z posledních dvou ročníků (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
6) Absolventům ostatních středních škol s ekonomickým zaměřením
- lze uznat zkoušku Účetnictví - principy a techniky;
- předpokladem pro uznání zkoušky je složení maturitní zkoušky z účetnictví;
- povinnost doložit - maturitní vysvědčení (úředně ověřená fotokopie), vysvědčení z posledních dvou  ročníků (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
7) Absolventům vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením
- lze uznat zkoušky Účetnictví - principy a techniky, Manažerská ekonomika a KM - IT v 1. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto předmětů v úrovni absolutoria;
- povinnost doložit - diplom a vysvědčení o absolutoriu (úředně ověřená fotokopie), potvrzení o obsahu a rozsahu absolutoria, výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
8) Absolventům magisterského studia ekonomických fakult vysokých škol (s výjimkou vojenských vysokých škol)
- lze uznat zkoušky Účetnictví - principy a techniky, Právo, KM - IT, Manažerská ekonomika a Manažerské finance v 1. stupni a zkoušku Manažerské účetnictví v 2. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK, BZK nebo SZK - viz orientační přehled uznání zkoušek);
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
9) Absolventům bakalářského studia ekonomických fakult vysokých škol
- lze uznat zkoušky Účetnictví - principy a techniky, Právo, KM - IT a Manažerská ekonomika v 1. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK nebo BZK - viz orientační přehled uznání zkoušek);
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
10) Absolventům vysokých škol s jiným než ekonomickým zaměřením a vojenských vysokých škol
- lze uznat relevantní zkoušky v 1. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je složení státní závěrečné zkoušky (příp. bakalářské zkoušky) z předmětu, o jehož uznání žádají;
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
11) Absolventům zahraničních škol s ekonomickým zaměřením
- lze uznat relevantní zkoušky v 1. stupni (příp. zkoušku Manažerské účetnictví ve stupni druhém);
- předpokladem pro uznání zkoušek je složení zkoušek z předmětů, o jejichž uznání adept usiluje, v požadované úrovni a rozsahu podle pravidel uvedených v bodech 1-4;
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie), nostrifikace (úředně ověřená fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
12) Daňovým poradcům zapsaným v Komoře daňových poradců ČR
- lze uznat kromě výše uvedeného také zkoušky Daně a Právo;
- k žádosti o uznání těchto dvou zkoušek je požadováno doložení fotokopie osvědčení KDP ČR o zápisu do seznamu daňových poradců a strukturovaný profesní životopis.
13) Auditorům zapsaným v Komoře auditorů ČR
- lze uznat všechny zkoušky v 1. stupni a zkoušky Manažerské účetnictví a Auditing a vnitřní kontrola v 2. stupni;
- povinnost doložit - fotokopie osvědčení KA ČR o zápisu do seznamu auditorů a strukturovaný profesní životopis.

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz