certifikace 2022+

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zatím zprovoznit nové internetové stránky :-(, níže základní informace.

Od 1. ledna 2022 projde studijní program certifikace účetní profese obsahovou proměnou. Některé zkoušky se stanou minulostí, jiné nové budou do programu zařazeny. Podstata studijního programu zůstává stejná - podmínky pro registraci ke studiu (ukončené SŠ vzdělání), dva stupně, forma zkoušek, principy uznávání zkoušek a doložení praxe. 

Důvodem změn je eliminace duplicit v jednotlivých sylabech a reflexe stávajích trendů. V nových sylabech Jsou potlačeny ryze teoretické části s cílem dát větší prostor pro praktické vzdělávání a uchopení problematiky. 

Nový program se vztahuje povinně na studenty registrované ke studiu v lednu 2022 a později. Do nového programu mohou přestoupit i studenti, kteří se registrovali ke studiu v předchozím období. Pro započítávání dosud složených zkoušek bude platit převodový můstek. 

V programu "nové" certifikace bude platit nový (a odlišný) sazebník poplatků - viz níže. Pokud na této stránce nenajdete odpověď pro některou svou otázku, kontaktujte nás na e-mailu: certifikace@icu-praha.cz nebo na tel.: +420 603 153 473 (Zemánek).

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

I. stupeň CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

1 Finanční účetnictví v České republice – vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví, světová harmonizace účetnictví, základy účetnictví, finanční účetnictví podnikatelů v ČR včetně účetní závěrky, úvod do IFRS, základní odlišnosti IFRS a české účetní legislativy.

2 Právo v podnikání – výklad základních zákonů používaných podnikateli v praxi (občanské právo, obchodní právo, trestní právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo), základní principy práva EU, systém rozhodování o právech a povinnostech v ČR, komplexní podrobný výklad některých částí práva – vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy podle OZ a ZOK, obchodní společnosti a družstva, systém cenných papírů v ČR.

3 Informační a komunikační technologie – úloha informací ve firmě, životní cyklus informačního systému, řízení rizik informačního systému, bezpečnost účetních dat, elektronické obchodování, eGovernment z pohledu firmy, operační informační systémy, manažerské informační systémy.

4 Řízení malých a středních firem – podniková ekonomika, marketing, řízení lidských zdrojů, investice, podnikové finance, podnikatelská etika a etické chování.

5 Daňový systém České republiky – komplexní znalost problematiky přímých a nepřímých daní, správy daní a poplatků, systému zdravotního a sociálního pojištění, základy mezinárodního zdanění.

6 Řízení výkonnosti – řízení pracovního kapitálu, horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, finanční analýza na bázi poměrových ukazatelů, souhrnné metody hodnocení finanční výkonnosti, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, členění nákladů, metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů, kalkulace plných a variabilních nákladů, specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, kalkulační systém, systém plánů a rozpočtů, řízení režijních nákladů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů, metoda standardních nákladů a výnosů, rozhodování na existující kapacitě.

II. stupeň ÚČETNÍ EXPERT

7 IFRS  – struktura koncepčního rámce IFRS, aplikace IFRS v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky, sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu.

8 Finanční management – hodnocení projektů, náklady kapitálu, kapitálová struktura, finanční plánování, oceňování firem, role a odpovědnost vůči akcionářům, akvizice a fúze, řízení rizik.

9 Strategický management a manažerské účetnictví – základní pojmy managementu, strategické a operativní řízení, projektové řízení, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování, informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování, strategicky orientované manažerské účetnictví.

10 Auditing a vnitřní kontrola – podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu, odpovědnost auditora, etické chování auditora, zpráva auditora, auditorské postupy, audit a výpočetní technika, audit účetní závěrky a výroční zprávy, dokumentace a důkazní informace, interní audit a vnitřní kontrola.

 

SYLABY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

Sylaby (vč. doporučené literatury) jsou zde.

 

PŘEVODOVÝ MŮSTEK

Úspěšně zvládnutá původní zkouška

Uznatelná zkouška "nová" certifikace

certifikovaný účetní

1 – Účetnictví + 6 – Fin. účetnictví a výkaznictví

1 – Finanční účetnictví v České republice

2 – Právo 

2 – Právo v podnikání

3 – KM/IT

3 – Informační a komunikační technologie

4 – Man. ekonomika + 7 – Prof. chování a kom.

4 – Řízení malých a středních firem

5 – Daně 

5 – Daňový systém České republiky

nelze uznat (MUCE)

6 – Řízení výkonnosti

účetní expert

10 – IFRS (IFRS specialista)

7 – IFRS specialista

8 – Manažerské finance + 11 – Finanční řízení 

8 – Finanční management

9 – Man. účetnictví + 12 – Podn. management

9 – Strategický management a man. účetnictví

13 – Auditing a vnitřní kontrola

10 – Auditing a vnitřní kontrola

 

ZÁKLADNÍ POPLATKY

studijní poplatek - 2 950,- Kč/rok
zkouška - 2 750,- Kč (I. stupeň), 3 250,- Kč (II. stupeň)
uznání zkoušky - 2 500,- Kč; zvýhodněný poplatek (studenti, KA ČR, KDP ČR /jen pro zkoušky "Právo" a "Daňový systém"), ACCA - 2 000,- Kč
uznání praxe - 2 000,- Kč
(ceny jsou uvedeny vč. dph)


UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK A PRAXE

Základní informace k možnosti uznání zkoušek absolventů VŠ jsou zde. Informace k doložení tzv. předchozí praxe a principy tzv. řízené praxe jsou popsány zde.

 

ACCA a KA ČR

Prostupnost do systému ACCA a do studijního programu KA ČR bude zachována. Převodní můstek zveřejněn po schválení orgány těchto organizací.


CERTIFIKÁT

Bude vystavován automaticky po splnění stanovených podmínek (zkoušky, praxe, souhlas s etickým kodexem).


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Registrace ke studiu se uzavírají dvakrát ročně - 31. ledna a 31. srpna (individuálně se lze domluvit i po uvedených termínech). Žádost o registraci
ke studiu můžete vyplnit
zde.

 

 

 

 

 

Sylaby (předmětové osnovy)

Sylaby jednotlivých zkoušek vč. doporučené literatury: I. stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ II. stupeň – ÚČETNÍ EXPERT

Uznávání praxe

Praxe Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem systému profesního vzdělávání "Certifikace účetní profese v ČR" je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získáním dostatečného rozsahu praktických ...  

Uznávání zkoušek

Uznání předchozího vzdělání Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole a složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován ...  

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > CERTIFIKACE > certifikace 2022+

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz