Uznání předchozího vzdělání - platnost od 1.1.2015

Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole a složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci "Rady pro uznání vzdělání a praxe" (dále jen Rada) a bude prováděno v zásadě podle dvou režimů - buď podle systémových pravidel nebo podle závěrů evaluačních procesů u vybraných ekonomických fakult vysokých škol.

Adept žádá o uznání zkoušky na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami. Formulář obdrží po registraci do certifikace a dále je k dispozici ke stažení na webových stránkách ICSÚ pod přihlášením registrovaného posluchače v rubrice "formuláře ke stažení". Nezbytnou součástí žádosti o uznání zkoušky jsou tyto doklady:

  • úředně ověřená fotokopie diplomu a úředně ověřená fotokopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo úředně ověřená fotokopie diplomu a úředně ověřená fotokopie dodatku k diplomu (nejvyšší dosažený stupeň vzdělání),
  • fotokopie výkazu o studiu (není nutné dokládat v případě, že byl doložen dodatek k diplomu, který obsahuje kompletní výkaz o studiu),
  • prostá fotokopie dokumentace z nižšího stupně dosaženého vzdělání (např. bakalářské studium) - prostá fotokopie diplomu a dodatku k diplomu
  • strukturovaný profesní životopis s podrobným uvedením průběhu odborné praxe (název podniku, společnosti, druh odborné činnosti, pracovní zařazení, další jednorázové odborné výkony nebo doplňující kvalifikační kurzy vztahující se k žádosti).

V případě, že doklady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průkazné, může Rada požádat o jejich doplnění, nebo pozvat adepta k ověřovacímu pohovoru.

Žádosti lze podávat průběžně v průběhu studia. Poplatky spojené se žádostí o uznání zkoušky naleznete na internetových stránkách v rubrice "Kontakty, termíny, ceny".

Uznatelnost zkoušek u jednotlivých předmětů

Účetnictví - principy a techniky - lze uznat
 (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
Právo - lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou); v souvislosti s rekodifikací občanského práva nebude zkouška Právo uznána, pokud je BZK nebo SZK složena podle legislativy platné do 31. 12. 2013.
Kvantitativní metody a IT - lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
Manažerská ekonomika - lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
Daně - nelze uznat *) (na školách není výuka a ověřování znalostí v požadované úrovni praktických aplikací)
Finanční účetnictví a výkaznictví - nelze uznat (školy vyučují IFRS v úrovni, která není v požadovaném praktickém kontextu)
Profesní chování a komunikace - nelze uznat (na školách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu)
Manažerské finance - lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
Manažerské účetnictví - lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
IFRS **) - nelze uznat
Finanční řízení - nelze uznat
Podnikový management - nelze uznat
Auditing a vnitřní kontrola ***) - nelze uznat

*) V případě zkoušky Daně a Právo bude i nadále akceptována výjimka (možnost uznání zkoušky) u daňových poradců registrovaných v KDP ČR.
**) Zkoušku IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS specialista (zkouška v ICU) nebo DipIFR (zkouška v ACCA).
***) V případě auditorů registrovaných v KA ČR bude uplatňována stávající výjimka uznání celého stupně CU a ve stupni UEx zkoušek z předmětů Manažerské účetnictví a Auditing a vnitřní kontrola.

Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání
(slouží jako obecná pravidla pro rozhodování Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe)

1) Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole, pokud studium řádně ukončil a prokazatelně složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

2) Uznání zkoušek je v zásadě možné u zkoušek "Účetnictví - principy a techniky", "Právo", "KM - IT", "Manažerská ekonomika" a "Manažerské finance" předepsaných pro 1. stupeň Certifikovaný účetní. Ve 2. stupni Účetní expert je možné uznat pouze zkoušku "Manažerské účetnictví" (viz bod 6) a zkoušku "Auditing a vnitřní kontrola" (viz bod 10).
Od roku 2004  je z tohoto pravidla vyjmuta zkouška Finanční účetnictví a výkaznictví (školy vyučují IFRS v úrovni, která není v požadovaném praktickém kontextu) a od zimního semestru roku 2008 také zkouška Daně (na školách není výuka a ověřování znalostí v požadované úrovni praktických aplikací) a zkouška Profesní chování a komunikace (na školách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu) - o uznání těchto zkoušek žádat nelze.

3) Zkoušky lze plnohodnotně uznat za předpokladu, že doba od ukončení studia nepřesáhla 5 let (pro stanovení této lhůty je rozhodný rok, ve kterém byla škola řádně ukončena, a počítá se k datu podání žádosti o uznání zkoušky). U zkoušek "Účetnictví - principy a techniky", "KM - IT" a "Manažerská ekonomika" je možné uplatnit výjimku z pravidla uznávání zkoušek do 5 let od ukončení studia, kdy je možné posuzovat uznání těchto zkoušek s ohledem na soustavně vykonávanou odbornou praxi a doplňkové profesní vzdělávání v jejím průběhu, avšak nejdéle ve lhůtě do 10 let od ukončení školy. Odborná praxe i doplňkové profesní vzdělávání musí v těchto případech odrážet předmětovou náplň zkoušky.

4) Zkoušky vykonané adeptem na školách, které řádně nedokončil, uznávány nejsou.


Orientační přehled uznání zkoušek

 

Číslo zkoušky/předmět

Dosažené vzdělání

Profesní kvalifikace

Bakalářské studium

Magisterské

studium

Daňový poradce*)

Auditor

  1. Účetnictví – principy a techniky

BZK

SZK (BZK)

---

ano

  2. Právo

BZK
(podle legislativy k 1. 1. 2014)

SZK (BZK)
(podle legislativy
k 1. 1. 2014)

ano

ano

  3. KM - IT

ZK

ZK

---

ano

  4. Manažerská ekonomika

ZK

ZK

---

ano

  5. Daně

---

---

ano

ano

  6. Finanční účetnictví a výkaznictví

---

---

---

ano

  7. Profesní chování a komunikace

---

---

---

ano

  8. Manažerské finance

---

SZK

---

ano

  9. Manažerské účetnictví

---

SZK

---

ano

10. IFRS **)

---

---

---

---

11. Finanční řízení

---

---

---

---

12. Podnikový management

---

---

---

---

13. Auditing a vnitřní kontrola

---

---

---

ano

 

Legenda

SZK     zkoušku lze uznat za předpokladu složení státní závěrečné zkoušky

BZK     zkoušku lze uznat za předpokladu složení bakalářské státní zkoušky

ZK        zkoušku lze uznat za předpokladu složení zkoušky na VŠ

ano        zkoušku lze uznat

---          zkoušku nelze uznat

*)           daňovým poradcům lze uznat další zkoušky ve stupni "Certifikovaný účetní" na základě dosaženého předchozího vzdělání

**)         zkoušku IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS Specialista (zkouška v ICSÚ) nebo DipIFR (zkouška v ACCA)


5) Absolventům bakalářského studia ekonomických fakult vysokých škol
- lze uznat zkoušky "Účetnictví - principy a techniky", "Právo", "KM - IT" a "Manažerská ekonomika" v 1. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK nebo BZK - viz orientační přehled uznání zkoušek);
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

6) Absolventům magisterského studia ekonomických fakult vysokých škol (s výjimkou vojenských vysokých škol)
- lze uznat zkoušky "Účetnictví - principy a techniky", "Právo", "KM - IT", "Manažerská ekonomika" a "Manažerské finance" v 1. stupni a zkoušku "Manažerské účetnictví" ve 2. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK, BZK nebo SZK - viz orientační přehled uznání zkoušek);
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

7) Absolventům vysokých škol s jiným než ekonomickým zaměřením a vojenských vysokých škol
- lze uznat relevantní zkoušky v 1. stupni;
- předpokladem pro uznání zkoušek je složení státní závěrečné zkoušky (příp. bakalářské zkoušky) z předmětu, o jehož uznání žádají;
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

8) Absolventům zahraničních škol s ekonomickým zaměřením
- lze uznat relevantní zkoušky v 1. stupni (příp. zkoušku "Manažerské účetnictví" ve stupni druhém);
- předpokladem pro uznání zkoušek je složení zkoušek z předmětů, o jejichž uznání adept usiluje, v požadované úrovni a rozsahu podle pravidel uvedených v bodech 1-4;
- povinnost doložit - diplom a osvědčení o závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopie), výkaz o studiu (fotokopie), nostrifikace (úředně ověřená fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

9) Daňovým poradcům zapsaným v Komoře daňových poradců ČR
- lze uznat kromě výše uvedeného také zkoušky "Daně" a "Právo";
- k žádosti o uznání těchto dvou zkoušek je požadováno doložení fotokopie osvědčení KDP ČR o zápisu do seznamu daňových poradců a strukturovaný profesní životopis;
- v případě žádosti o uznání zkoušky "Právo" je od 11. 4. 2014 vyžadováno také potvrzení o absolvování KPV v oblasti rekodifikace občanského práva - toto potvrzení je povinen doložit posluchač, který skládal zkoušky na KDP ČR podle legislativy platné k 31. 12. 2013. 

10) Auditorům zapsaným v Komoře auditorů ČR
- lze uznat všechny zkoušky v 1. stupni a zkoušky "Manažerské účetnictví" a "Auditing a vnitřní kontrola" ve 2. stupni;
- povinnost doložit - fotokopie osvědčení KA ČR o zápisu do seznamu auditorů a strukturovaný profesní životopis;
- v případě žádosti o uznání zkoušky "Právo" je od 11. 4. 2014 vyžadováno také potvrzení o absolvování KPV v oblasti rekodifikace občanského práva - toto potvrzení je povinen doložit posluchač, který skládal zkoušky na KA ČR podle legislativy platné k 31. 12. 2013. 
 

SPOLUPRACUJEME

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz