Stručná charakteristika jednotlivých předmětů

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

1. stupeň - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Účetnictví - principy a techniky - vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví, světová harmonizace účetnictví, základy účetnictví, finanční účetnictví podnikatelů v ČR včetně účetní závěrky, základy vnitropodnikového účetnictví.

Právo - výklad základních zákonů používaných podnikateli v praxi (občanské právo, obchodní právo, trestní právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo), základní principy práva EU, systém rozhodování o právech a povinnostech v ČR, komplexní podrobný výklad některých částí práva - vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy podle obchodního zákoníku, obchodní společnosti a družstva, systém cenných papírů v ČR.

Kvantitativní metody - IT - informatika, finanční a pojistná matematika, statistické metody v účetnictví, statistický model národního hospodářství, vazby mezi ekonomickými údaji a ukazateli v situaci nejistoty a rizika.

Manažerská ekonomika - základní ekonomické pojmy a principy, mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomika, podniková ekonomika, marketing, logistika, výroba, investice, podnikové finance.

Daně - komplexní znalost problematiky přímých a nepřímých daní, správy daní a poplatků, systému zdravotního a sociálního pojištění, základy mezinárodního zdanění.

Finanční účetnictví a výkaznictví - úvod do IFRS, základní odlišnosti IFRS a CAS, základy konsolidované účetní závěrky, audit účetní závěrky, finanční analýza.

Profesní chování a komunikace - správa a řízení organizace, podnikatelská etika a etické chování, historie a role účetní profese v podnikání, vedení a řízení jednotlivců a týmů, řízení lidských zdrojů, komunikace, psychohygiena.

Manažerské finance - funkce finančního řízení a vazba na korporátní strategii, řízení pracovního kapitálu, hodnocení projektů, podnikové finance, náklady kapitálu a náklady dluhu, oceňování podniků.

Podrobné sylaby jsou uvedeny na internetových stránkách v rubrice  Certifikace - zkoušky.

 

2. stupeň - ÚČETNÍ EXPERT

Manažerské účetnictví - pojem, cíl, obsah, struktura, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, členění nákladů, zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví, metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů, kalkulace plných a variabilních nákladů, specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, kalkulační systém, systém plánů a rozpočtů, řízení režijních nákladů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů, metoda standardních nákladů a výnosů, odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování, rozhodování na existující kapacitě, rozhodování o budoucí kapacitě, informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování, strategicky orientované manažerské účetnictví.

IFRS - struktura koncepčního rámce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu, aplikace IFRS v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky.

Finanční řízení - role a odpovědnost vůči akcionářům, hodnocení projektů, akvizice a fúze, reorganizace a rekonstrukce financování, treasury a řízení rizik, ekonomické prostředí nadnárodních podniků, aktuální otázky finančního řízení.

Podnikový management - význam a základní pojmy managementu a podnikání, manažerské funkce, strategické a operativní řízení, procesní řízení, znalostní a inovační řízení, projektové řízení, řízení rizik, řízení informačních technologií a informačních systémů, environmentální řízení. 

Auditing a vnitřní kontrola - podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu, odpovědnost auditora, etické chování auditora, zpráva auditora, auditorské postupy, audit a výpočetní technika, audit účetní závěrky a výroční zprávy, dokumentace a důkazní informace, interní audit a vnitřní kontrola.

Podrobné sylaby jsou uvedeny na internetových stránkách v rubrice Certifikace - zkoušky.

 

 

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz