GDPR

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125, Praha 3

INFORMACE  O  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli v souvislosti s výběrem služeb poskytovaných naší společností.

Tímto dokumentem plníme vůči Vám naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

 

1. JAKÉ KATEGORIE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

„Správcem“ vašich osobních údajům je primárně Institut certifikace Svau účetních, a.s., sídlem Vinohradská 2022/125, Praha 3, IČ 26497671 (dále jen ICSU). ICSU má vnitropodnikovou směrnici se zapracovanými principy ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou předávány pouze písemně vázaným třetím stranám, které zavedly odpovídající úroveň ochrany.

V případě, že jste s naší společností uzavřeli smlouvu nebo podali přihlášku podle našich obchodních podmínek o poskytnutí námi nabízených služeb, zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Telefonní kontakt
 • Pracovní pozice
 • Zaměstnavatel  (fakturační údaje)
 • Datum a místo narození (pouze v případě, že je vydáváno osvědčení o absolvování vzdělávací akce)
 • Adresa pro doručování pošty
 • Marketingové preference
 • Odpovědi na pozvánky o přítomnosti účastníků na pořádaných akcích
 • Doklady o vzdělání a praxi (v případě studia systému certifikace účetní profese nebo rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT)

ICSU zpracovává tyto osobní údaje na základě Vámi uděleného dobrovolného a odvolatelného souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, nebo oprávněného zájmu pro zpracování osobních údajů, přičemž tímto oprávněným zájmem je zpracování osobních údajů také pro účely přímého marketingu.

 

2. ZPRACOVÁVÁTE MÉ CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Citlivé osobní jsou: údaje etnické, genetické, biometrické, o zdravotním stavu, politické názory a postoje, členství v politických stranách a uskupeních či odborech.

Z naší strany citlivé osobní údaje nevyžadujeme a tudíž nezpracováváme.

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste k jejich zpracování udělil/a svůj souhlas a jejich poskytnutí  je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí příslušné služby. V situaci, kdy jsou shora uvedené citlivé osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služby z naší strany, budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni při sjednání smlouvy s námi.                                                         

                                                                           

3. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A  JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit služby , které jste si objednali nebo  abychom naplnili účel smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (zpracování podle článku 6, odst.1, písm. b – GDPR). Zpracováváme je tedy pro účely poskytnutí sjednané služby (školení, zasílání pozvánek, vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce nebo certifikátů vydávaných Komorou certifikovaných účetních a spolupracujících profesních organizací, tj. ACCA, případně Komorou auditorů-ČR a za účelem nabízení slev či jiných výhod).

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou být předány třetí osobě pouze

 • pokud jste o to výslovně požádali
 • na základě našeho oprávněného zájmu
 • na základě žádosti soudu či jiného orgánu, je-li naší právní povinností informaci poskytnout.

 

4. BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁNY DO ZAHRANIČÍ?    

Interní systémy jsou uloženy na interním serveru a bezpečně chráněny. Nejsou hostovány v zahraničí. 

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb mohou být Vaše osobní údaje předávány ACCA (týká se pouze adeptů v systému certifikace účetní profese, kteří přestoupí do systému ACCA):, tj. do dalšího členského států Evropské unie a do třetí země (tj. do zemí mimo Evropskou unii).  V případě předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii budeme postupovat na základě smlouvy uzavřené s příjemcem osobních údajů, ve které bude obsažena standardní smluvní doložka v podobě vyžadované právními předpisy Evropské unie. Vždy budeme předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

5. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ICSU ZPRACOVÁVÁNY? 

Osobní údaje, na které nám byl z Vaší strany dán souhlas k jejich zpracování a které jsou v souhlasu popsány, budou zpracovány po dobu nutnou k naplnění sjednané služby ze strany ICSU a prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich i Vašich práv.                                                                                 

Osobní údaje kontaktů, které nebyly aktivně využity po dobu 4 roky, jsou z našeho interního systému vymazány, pokud pro jejich následné zpracování není jiný zákonný důvod. 

 

6. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?  JAK BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Přístup k vašim osobním údajům je omezen na osoby, které tyto údaje potřebují a jsou smluvně zavázány je zpracovávat podle pokynů ICSU. Jedná se o vybrané zaměstnance, manažery ICSU. Vaše osobní údaje zpřístupníme třetím stranám pouze:

 • pokud taková třetí osoba na základě smlouvy zajišťuje pro ICSU fungování, údržbu nebo podporu systémů (např. poskytování informačních technologií a dalších služeb administrativní podpory pro provoz). Takové osoby jsou vázány mlčenlivostí a zavedly opatření nutná pro naplnění podmínek vyplývajících z Obecného nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému ICSU, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v zamykatelné kartotéce ICSU.

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně naší ICSU, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud jste udělil/a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla nebo elektronicky na adresu  vzdelavani@icu-praha.cz  s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození, registračního čísla v certifikaci apod. V odvolání stačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený ICSU ke zpracování mých osobních údajů“.

V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme upozornit, že ICSU je i následně oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů . Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu podle čl. 15 GDPR. * Máte právo na opravu poskytovaných osobních údajů podle čl. 16 GDPR * Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů podle čl. 17 GDPR * Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 18 GDPR * Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci podle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o   předání Vašich osobních údajů k jinému správci * Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz (čl. 77 GDPR)

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zda-li o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

 

8. CO SE ROZUMÍ ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatických postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

 

9. DALŠÍ INFORMACE

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.    Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět.

 

Ladislav Zemánek
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > GDPR

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz