Orgány činné v systému certifikace

Výkonný výbor Svazu účetních ČR
Je výkonným orgánem Svazu účetních, který se ve své činnosti řídí stanovami a dalšími organizačními dokumenty Svazu účetních a je samostatnou právnickou osobou. V čele Výkonného výboru stojí prezident volený na čtyřleté funkční období.
  
Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních ČR
Orgán VV SÚ s dozorčí a koordinační funkcí nad systémem certifikace, sleduje průběh a úroveň zkoušek, řízené praxe a udělování certifikátů. Působí též jako odvolací orgán pro přezkoumání rozhodnutí Rady pro uznání vzdělání a praxe.
  
Institut certifikace Svazu účetních, a.s. (dříve Institut Svazu účetních, a.s.)
Dříve exekutivní organizační složka VV SÚ, od 1.1.2002 akciová společnost zajišťující veškeré činnosti spojené s registrací a evidencí adeptů certifikace, přípravou a vykonáním zkoušek, řízenou praxí a vzděláváním.

Rada pro uznání vzdělání a praxe
Nezávislý orgán, složený z odborníků z praxe a vysokého a středního školství. Posuzuje žádosti adeptů o uznání (prominutí) předepsané zkoušky nebo řízené praxe na základě již absolvované praxe (resp. praxe absolvované před registrací do systému certifikace). Dále rozhoduje o naplnění kvalifikačních předpokladů pro vydání certifikátu v příslušném kvalifikačním stupni, zejm. pak o splnění řízené praxe v příslušné úrovni. Ve své činnosti se řídí zásadami stanovenými pro „uznání předchozího vzdělání a praxe“. Při svém rozhodování se opírá o osnovy, záznamy o řízené praxi a požadavky předepsané pro „Certifikaci účetní profese v ČR“,  učební osnovy škol a další dostupné materiály, které mohou účinně ověřit adeptem dokládané skutečnosti. V případě pochybností si může vyžádat podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo pohovor s adeptem.

Komora certifikovaných účetních
KCÚ má dva základní úkoly - přispívat k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a poskytovat odborný a další servis svým členům. K realizaci svého poslání mj. vydává etický kodex a další normy usměrňující činnost certifikovaný účetních a dohlíží na jejich dodržování, vede seznamy certifikovaných účetních, řeší stížnosti na činnost členů KCÚ, jakož i dalších osob zapsaných v seznamech certifikovaných účetních, zajišťuje kontinuální profesní vzdělávání (KPV).

Disciplinární komise Komory certifikovaných účetních
Sleduje dodržování etických a profesních norem a řeší případné stížnosti a přestupky.

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz