Zkoušky

Splnění všech předepsaných zkoušek je základním kriteriem pro naplnění kvalifikace a tvoří spolu s osvojením praktických dovedností a návyků nedílnou součást kvalifikačních požadavků stanovených pro vydání certifikátu pro příslušnou kvalifikační úroveň – 1. stupeň „Certifikovaný účetní“, 2. stupeň „Účetní expert“. Splněním předepsané zkoušky se rozumí i uznání předchozího vzdělání. Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci Rady pro uznání vzdělání a praxe (nezávislý orgán složený z odborníků ze školství a praxe).

Z hlediska obsahového jsou požadavky ke zkouškám vymezeny předmětovými osnovami/sylaby. Pro studijní program "certifikace 2022+" jsou sylaby zveřejněny zde.

Organizaci a řízení zkoušek delegoval Svaz účetních ČR plně do působnosti Institutu. 

Celkové pojetí ověřování znalostí (zkoušek) bylo koncipováno podle principů a postupů, které jsou užívány v systému ACCA a dalších prestižních profesně vzdělávacích systémech. Požadavky na znalosti, proces přípravy zkouškových zadání, organizace a průběh zkoušek, přístupy k vyhodnocování zkouškových zadání a další organizační a metodické postupy se řídí doporučeními a standardy Výboru pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních IFAC (IAESB).

PRINCIPY A ZÁSADY ZKOUŠKY

 • Všechny zkoušky mají pouze písemnou formu.
 • Doba na vykonání každé zkoušky je vymezena časovým limitem 3 hodiny.
 • Zkouškové zadání vypracovává a hodnotí zkušební komisař.
 • Zadání zkoušky a její vyhodnocení je kontrolováno recenzenty.
 • Dohled nad průběhem a hodnocením zkoušek vykonává nezávislý orgán Komitét pro certifikaci a vzdělávání.
 • Zkoušky jsou anonymní - zkoušku vykonává adept pod číselným kódem, který si vylosuje při prezenci před zahájením zkoušky.
 • Úspěšné vykonání zkoušky - adept dosáhne bodového zisku alespoň 50 bodů ze 100 možných.
 • Termíny zkoušky – zpravidla dvakrát za kalendářní rok pro oba stupně současně (květen a listopad, v roce 2020 bude jarní termín v červnu).
 • Tempo i počet zkoušek, které chce adept skládat si volí ve všech stupních podle vlastního uvážení. 
 • Pořadí zkoušek v prvním stupni si může adept volit podle svého uvážení s výjimkou zkoušek Finanční účetnictví a výkaznictví a Manažerské finance - jedná se o zkoušky v pokročilé resp. navazující úrovni. Zkoušku Finanční účetnictví a výkaznictví lze skládat až po složení nebo uznání zkoušky Účetnictví - principy a techniky, zkoušku Manažerské finance lze skládat až po složení nebo uznání zkoušky Manažerská ekonomika.
 • Pořadí zkoušek ve druhém stupni si volí adept podle svého uvážení.
 • Zkoušky ve vyšším stupni lze skládat až po složení (uznání) všech zkoušek ve stupni nižším.
 • Výsledek zkoušky sdělí ICSÚ adeptovi nejpozději do 60 dnů od termínu konání zkoušky (písemně formou výpisu z evidence zkoušek a praxe a dále zveřejněním výsledku na příslušné elektronické evidenční kartě).


OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY
Opakování zkoušky pro adepty, kteří neuspěli u jedné nebo více zkoušek, je možné nejdříve v následujícím řádném termínu konání zkoušek.
Opakování zkoušky není omezeno počtem pokusů. Zkoušky lze opakovat pouze v řádných termínech konání zkoušek.

PLATNOST ZKOUŠKY
Platnost zkoušky v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni Certifikovaný účetní je akceptována po dobu 7 let od termínu jejího složení, resp. uznání.

Platnost zkoušky v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni Účetní expert je akceptována po dobu 5 let od termínu jejího složení, resp. uznání.

Pokud adept nesloží v této lhůtě všechny zkoušky předepsané pro příslušný stupeň, budou mu anulovány ty zkoušky (uznané nebo složené), které lhůtu přesáhly.

Lhůta pro dokončení zkoušek v rozpracovaném stupni se počítá od první složené nebo uznané zkoušky (uznáním se v tomto případě rozumí souhlasné rozhodnutí Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe na základě žádosti o uznání zkoušky podané adeptem). Vzhledem k tomu, že termíny uznávání se neshodují s termíny zkoušek, je v případě uznaných zkoušek považován za rozhodný termín, od něhož začíná běžet lhůta, nejbližší termín konání zkoušky následující po datu uznání.

Zkoušky, které jsou adeptovi uznány z titulu výkonu profese auditora nebo daňového poradce, jsou z tohoto pravidla zcela vyloučeny, neboť jejich platnost se váže na členství v příslušné profesní komoře.

REVIZE HODNOCENÍ ZKOUŠKY
Systém vyhodnocení zkoušek připouští jeden mimořádný opravný prostředek tzv. "Revizi hodnocení zkoušky". V případě, že adept nebude souhlasit s hodnocením, může požádat o revizi hodnocení zkoušky. Svoji písemnou žádost zašle na adresu ICSÚ nejpozději do 14-ti dnů po vyhlášení výsledků zkoušek. Poplatek za revizi hodnocení zkoušky činí 2 000,- Kč vč. DPH. Revizi hodnocení provede nezávislý expert, a to podle kritérií pro hodnocení zkoušky zpracovaných zkušebním komisařem. Stanovisko revize hodnocení zkoušky potvrdí Komitét pro certifikaci a vzdělávání a vyrozumí žadatele ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od podání žádosti. Pravidla a postupy při revizi hodnocení zkoušky jsou vymezeny směrnicí.


PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE
Uzávěrka pro podání přihlášky ke zkoušce v jednotlivých zkouškových obdobích je upřesněna u termínů zkoušek - viz zde.
Na zkoušku se můžete přihlásit zde.

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz