Termíny zkoušek - květen 2021

21. května

14:00 - 17:00 hod.   KM-IT (3) - nebude se konat, Auditing a vnitřní kontrolní systém (13) - nebude se konat

24. května

10:00 - 13:00 hod.  Manažerské finance (8) 
14:00 - 17:00 hod.  
14:00 - 17:00 hod.   Finanční řízení (11)

25. května

10:00 - 13:00 hod.   Manažerské účetnictví (9) - nebude se konat
14:00 - 17:00 hod.   Podnikový management (12) - nebude se konat

26. května

10:00 - 13:00 hod.   Finanční účetnictví a výkaznictví (6)
14:00 - 17:00 hod.

27. května

10:00 - 13:00 hod.   Účetnictví - principy a techniky (1)
14:00 - 17:00 hod.

28. května

10:00 - 13:00 hod.   Daně (5)
14:00 - 17:00 hod.   Manažerská ekonomika (4)

31. května

10:00 - 13:15 hod.   IFRS/IFRS - specialista (10)  

4. června

10:00 - 13:00 hod.   Profesní chování a komunikace (7)
14:00 - 17:00 hod.

5. června

10:00 - 13:00 hod.   Právo (2)

 

UPOZORNĚNÍ
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" (6) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Účetnictví - principy a techniky" (1).
Zkoušku "Manažerské finance" (8) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Manažerská ekonomika" (4).

Nový systém pro přihlašování na zkoušky počínaje lednem 2020. Komitét pro certifikaci a vzdělávání stanovil minimální počet účastníků zkoušek. V případě, že tento počet nebude naplněn, zkouška se v daném termínu neuskuteční a bude přeložena na další termín (zkouška se bude konat minimálně jednou ročně).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. března 2021. Následně bude oznámeno, které zkoušky se v listopadovém termínu neuskuteční a budete mít možnost se přihlásit případně na jinou zkoušku. 

Na základě došlých přihlášek se v květnu nebudou konat zkoušky "KM-IT" v prvním stupni, "Manažerské účetnictví", "Podnikový management" a "Auditing a vnitřní kontrolní systém" ve druhém stupni. Tyto zkoušky se určitě uskuteční v listopadu. (05. 03.)


 

 

INFORMACE KE ZKOUŠKÁM - květen 2021

1. PRAVIDLA ZKOUŠKY

Pravidla pro provádění zkoušek v systému certifikace jsou obecně stanovena v Informační brožuře v oddílu věnovaném principům a zásadám zkoušky a uveřejněna na internetových stránkách ICSÚ v rubrice CERTIFIKACE/Pravidla a principy certifikace/Zkoušky (levé výběrové menu). Pro dosažení objektivity a věrohodnosti zkoušek je dodržování těchto pravidel striktně vyžadováno. S výjimkou psacích potřeb, pravítka a kalkulačky (bez možnosti zapisovat do ní text) jsou další vlastní pomůcky nepřípustné. Místo kalkulačky není dovoleno používat mobilní telefon. Do místnosti, kde probíhají zkoušky, mohou adepti vstupovat pouze s výše uvedenými pomůckami, další osobní zavazadla (např. tašky, kufříky apod.) vč. mobilních telefonů odloží adepti na vyhrazeném místě. V případě, že zkušební komisař předepíše další pomůcky k vykonání zkoušky, budou přílohou zadání, které adepti obdrží při zahájení zkoušky (vzorce, statistické tabulky – „KMIT“, daňové zákony – „Daně“, typový účtový rozvrh – „Účetnictví - principy a techniky“).

Základní technická pravidla pro vykonání zkoušky jsou:

  1. Adept zpracuje zkoušku naprosto samostatně a může využít jen dovolené pomůcky. Zkoušku vypracuje adept v jazyce českém.
  2. Identifikace adepta je z důvodu zajištění maximální objektivity a vyloučení předpojatého přístupu hodnotitele provedena číselným kódem, který bude adeptovi přidělen při prezenci (čísla jsou přidělena náhodně) a shoduje se s číslem pracovního místa (stolu). Toto číslo (identifikační kód zkoušky) adept při zahájení zkoušky zapíše na své zkouškové zadání a očísluje jím všechny listy zadání.
  3. V případě zkoušky IFRS/IFRS specialista budou mít účastníci zkoušky před jejím zahájením 15 minut na pročtení zkouškového zadání. Během tohoto časového limitu nebude adeptům dovoleno zpracovávat zkušební zadání, bude jim pouze umožněno, aby si udělali případné vlastní poznámky k zadání (technické pravidlo schválené Komitétem pro certifikaci a vzdělávání SÚ dne 14. 5. 2010).
  4. Prvních 60 minut po zahájení zkoušky nesmí adept opustit místnost, v níž zkouška probíhá. Teprve po tomto časovém limitu může odejít na dobu nezbytně nutnou (na toaletu), přičemž při odchodu odevzdá desky se zadáním organizačnímu asistentovi, který zapíše čas jeho odchodu a následně čas jeho příchodu. Doba nepřítomnosti nesmí přesáhnout deset minut.
  5. Adept, který skončí svoji práci před stanoveným limitem, ji může odevzdat i předčasně, avšak pouze do doby než bude organizátorem vyhlášeno „závěrečných 30 minut“. Po tomto časovém limitu musí adept zůstat na svém místě až do skončení zkoušky. Důvodem tohoto opatření je snaha vytvořit pro adepty klidnější a nestresující prostředí v závěru zkoušky.   
  6. Adept zapisuje svá řešení a odpovědi do zkušebního zadání zásadně propisovací tužkou nebo perem, nikoli pouze obyčejnou tužkou (na řešení uvedené obyčejnou tužkou nebude brán při hodnocení zkoušky zřetel).
  7. V případě, že bude zjištěno u adepta nepoctivé chování, bude ze zkoušky vyloučen.
  8. Při odevzdání vypracovaného zkouškového zadání obdrží adept od organizátora potvrzení o odevzdání zkoušky, které může zároveň sloužit jako potvrzení jeho účasti na zkoušce. 


2. NEÚČAST A STORNO PŘIHLÁŠKY

Pokud adept nezruší svoji účast na zkoušce nejpozději pět pracovních dnů před dnem konáním, a na zkoušku se nedostaví, propadá poplatek za zkoušku v plné výši (v případě, že nebude poplatek v tomto termínu uhrazen, bude fakturován ke dni uskutečnění zkoušek). V pozdějším termínu může být účast na zkoušce omluvena, a uhrazený poplatek vrácen, pouze v případě, je-li znemožněna objektivními důvody, za které jsou považovány nemoc (doložená pracovní neschopností) a další důvody hodné zřetele (dopravní problémy, pracovní záležitosti a podobné příčiny nebudou jako objektivní akceptovány).

3. ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Zadání zkoušky připravují zkušební komisaři, kteří jsou pro jednotlivé disciplíny jmenováni Komitétem pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních. Zkoušková zadání jsou v rámci přípravy recenzována a testována, aby bylo docíleno přiměřené náročnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti zadání. Hlavní důraz je položen na ověření schopností adeptů aplikovat znalosti v příslušné disciplíně na příkladech/případových studiích, na správné chápání pojmů, základních vztahů, osvojení důležitých technik, metod apod. Zkoušková zadání vycházejí ze sylabů předepsaných pro „Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR“, přičemž pro termín květen 2021 budou připravena podle legislativní úpravy platné k 1. 1. 2021. Zkoušku IFRS/IFRS specialista vymezuje osnova zveřejněná na internetových stránkách ICSÚ - viz zde. 

Znalosti jsou ověřovány průřezově, to znamená, že zkouškové zadání se ve větší nebo menší míře může dotknout všech témat a oblastí, které jsou vymezeny předmětovými sylaby. Adepti by tedy neměli spoléhat na to, že u zkoušky „něco“ nebude. Zadání zkoušek je pro všechny adepty stejné. Všechna zkoušková zadání jsou koncipována tak, že úplným a správným vyřešením (zodpovězením) všech příkladů/případových studií a otázek je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro informaci adepta a volbu efektivního postupu při vykonání zkoušky je u každé části zkoušky, resp. u každého příkladu/případové studie/otázky, uvedeno maximální bodové hodnocení, kterého lze dosáhnout. Pro úspěšné vykonání zkoušky musí adept dosáhnout předepsaného minimálního bodového ohodnocení 50 bodů z celkového počtu 100 bodů.

Vypracování zkoušky je adept povinen provést do formulářů určených pro odpovědi, resp. řešení příkladu nebo případové studie, které tvoří součást „souboru“ zkouškového zadání. Pokud bude adept potřebovat další formuláře, vyžádá si je od organizačního pracovníka.

4. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY

Vypracovaná zkoušková zadání jsou neprodleně předána zkušebním komisařům k vyhodnocení. Objektivita hodnocení je kontrolována příslušným recenzentem a pod přímým dozorem Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních. Kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou zpracována v písemné podobě zkušebními komisaři ještě před implementací zkouškových zadání a jsou závazná pro všechny, kteří hodnotí, recenzují nebo revidují vypracovaná zadání.  Kritéria pro hodnocení nastavují úroveň hodnocení a přístupy, které budou při vyhodnocování vypracovaných zadání užity. Cílem je zvýšit důvěryhodnost zkoušek, objektivitu jejich hodnocení a zároveň eliminovat subjektivní přístupy při hodnocení nebo revizi vykonaných zkoušek.

Lhůta pro vyrozumění adepta o výsledku zkoušky je 60 dnů od data konání zkoušky. Výsledek zkoušky bude adeptovi sdělen písemně a zároveň zpřístupněn v jeho registrační kartě na internetových stránkách ICSÚ. Výsledky zkoušky „IFRS specialista“ jsou sdělovány pouze písemnou formou.

Systém hodnocení zkoušek připouští v případě zkoušek konaných v rámci systému certifikace (resp. zkoušky IFRS specialista) jeden mimořádný opravný prostředek tzv. „Revizi hodnocení zkoušky“. V případě, že adept nebude souhlasit s hodnocením, má možnost podat do 14 dnů po vyhlášení výsledků zkoušek žádost o revizi hodnocení zkoušky, kterou provede nezávislý „revident“. Výsledek tohoto procesu je konečný a nelze se proti němu dále odvolávat. Poplatek spojený se žádostí o revizi hodnocení zkoušky činí 1 200 Kč + DPH. Náhledy do vypracovaných zkouškových zadání pravidla systému certifikace neumožňují. Podrobněji je procedura revize hodnocení zkoušky specifikována Směrnicí č. 3/2020 Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních.

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZKOUŠEK A DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PRAMENY

Na internetových stránkách jsou zveřejněny sylaby zkoušek a doporučené studijní texty.

 

MÍSTO KONÁNÍ:  ICSÚ, a.s., Vinohradská 2022/125, Praha 3 (1. patro)
PREZENCE: 30 minut před zahájením zkoušky            

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz