Termíny zkoušek - listopad 2021

20. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Profesní chování a komunikace (7)

22. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   KM-IT (3)
14:00 - 17:00 hod.   Auditing a vnitřní kontrolní systém (13) 

23. listopadu

10:00 - 13:00 hod.  Manažerské finance (8) 
14:00 - 17:00 hod.  Finanční řízení (11)

24. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Finanční účetnictví a výkaznictví (6)
14:00 - 17:00 hod.   

25. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Manažerské účetnictví (9)
14:00 - 17:00 hod.   Podnikový management (12) 

26. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Účetnictví - principy a techniky (1)
14:00 - 17:00 hod.

27. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Právo (2)

29. listopadu

10:00 - 13:00 hod.   Daně (5) 
14:00 - 17:00 hod.

30. listopadu

10:00 - 13:15 hod.   IFRS/IFRS - specialista (10)  
14:00 - 17:00 hod.   Manažerská ekonomika (4) 

 

UPOZORNĚNÍ
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" (6) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Účetnictví - principy a techniky" (1).
Zkoušku "Manažerské finance" (8) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Manažerská ekonomika" (4).

Nový systém pro přihlašování na zkoušky počínaje lednem 2020. Komitét pro certifikaci a vzdělávání stanovil minimální počet účastníků zkoušek. V případě, že tento počet nebude naplněn, zkouška se v daném termínu neuskuteční a bude přeložena na další termín (zkouška se bude konat minimálně jednou ročně).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. září 2021. Následně bude oznámeno, které zkoušky se v listopadovém termínu neuskuteční a budete mít možnost se přihlásit případně na jinou zkoušku. 

 


 

 

INFORMACE KE ZKOUŠKÁM - listopad 2021

1. PRAVIDLA ZKOUŠKY

Pravidla pro provádění zkoušek v systému certifikace jsou obecně stanovena v "Informační brožuře" v části věnované principům a zásadám zkoušky a uveřejněna na internetových stránkách ICSÚ zde. Pro dosažení objektivity a věrohodnosti zkoušek je dodržování těchto pravidel striktně vyžadováno. S výjimkou psacích potřeb, pravítka a kalkulačky (bez možnosti zapisovat do ní text) jsou další vlastní pomůcky nepřípustné. Místo kalkulačky není dovoleno používat mobilní telefon. Do místnosti, ve které probíhají zkoušky, mohou studenti vstupovat pouze s výše uvedenými pomůckami, osobní zavazadla vč. mobilních telefonů odloží na vyhrazeném místě. V případě, že zkušební komisař určí k vykonání zkoušky další pomůcky, budou přílohou zadání, které studenti obdrží při zahájení zkoušky.

Základní technická pravidla pro vykonání zkoušky jsou:

  1. Student zpracuje zkoušku naprosto samostatně a může využít jen dovolené pomůcky. Zkoušku vypracuje v jazyce českém.
  2. Identifikace studenta je z důvodu zajištění maximální objektivity a vyloučení předpojatého přístupu hodnotitele provedena číselným kódem, který bude přidělen při prezenci (čísla jsou přidělena náhodně) a shoduje se s číslem pracovního místa (stolu). Toto číslo (identifikační kód zkoušky) student při zahájení zkoušky zapíše na své zkouškové zadání a očísluje jím všechny listy zadání.
  3. V případě zkoušky IFRS/IFRS specialista budou mít účastníci zkoušky před jejím zahájením 15 minut na pročtení zkouškového zadání. Během tohoto časového limitu nebude dovoleno zpracovávat zkušební zadání, bude jim pouze umožněno, aby si udělali případné vlastní poznámky k zadání (technické pravidlo schválené "Komitétem pro certifikaci a vzdělávání SÚ" dne 14. 5. 2010).
  4. Prvních 60 minut po zahájení zkoušky nesmí student opustit místnost, v níž zkouška probíhá. Teprve po tomto časovém limitu může odejít na dobu nezbytně nutnou (na toaletu), přičemž při odchodu odevzdá desky se zadáním organizačnímu asistentovi. Doba nepřítomnosti nesmí přesáhnout deset minut.
  5. Student, který ukončí svoji práci před stanoveným limitem, může vypracované zkouškové zadání odevzdat i předčasně, avšak pouze do doby než bude organizátorem vyhlášeno „závěrečných 30 minut“. Po tomto časovém limitu musí student zůstat na svém místě až do skončení zkoušky. Důvodem tohoto opatření je snaha vytvořit pro ostatní klidnější a nestresující prostředí v závěru zkoušky.   
  6. Student zapisuje svá řešení a odpovědi do zkušebního zadání zásadně propisovací tužkou nebo perem, nikoli pouze obyčejnou tužkou (na řešení uvedené obyčejnou tužkou nebude brán při hodnocení zkoušky zřetel).
  7. V případě, že bude zjištěno u studenta nepoctivé jednání, bude ze zkoušky vyloučen.
  8. Při odevzdání vypracovaného zkouškového zadání může student na vyžádání obdržet od organizátora potvrzení o odevzdání zkoušky, které může zároveň sloužit jako potvrzení o jeho účasti na zkoušce. 


2. NEÚČAST A STORNO PŘIHLÁŠKY

Pokud student nezruší svoji účast na zkoušce nejpozději sedm dnů před dnem jejího konání, a na zkoušku se nedostaví, propadá poplatek za zkoušku v plné výši (v případě, že nebude poplatek v tomto termínu uhrazen, bude fakturován ke dni konání zkoušky). V pozdějším termínu může být účast na zkoušce omluvena, a uhrazený poplatek vrácen, pouze v případě, je-li znemožněna objektivními důvody, za které jsou považovány zdravotní problémy (doložené potvrzením od lékaře) a další důvody hodné zřetele. Dopravní problémy, pracovní záležitosti a podobné příčiny nebudou jako objektivní akceptovány.


3. ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Zadání zkoušky připravují zkušební komisaři, kteří jsou pro jednotlivé disciplíny jmenováni „Komitétem pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních“. Zkoušková zadání jsou v rámci přípravy recenzována a testována, aby bylo docíleno přiměřené náročnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti zadání. Hlavní důraz je položen na ověření schopností adeptů aplikovat znalosti v příslušné disciplíně na příkladech/případových studiích, na správné chápání pojmů, základních vztahů, osvojení důležitých technik, metod apod. Zkoušková zadání vycházejí ze sylabů předepsaných pro „Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR“, přičemž pro termín listopad 2021 budou připravena podle legislativní úpravy účinné k 1. 1. 2021.

Znalosti jsou ověřovány průřezově, to znamená, že zkouškové zadání se ve větší nebo menší míře může dotknout všech témat a oblastí, které jsou vymezeny předmětovými sylaby. Studenti by tedy neměli spoléhat na to, že u zkoušky „něco“ nebude. Zadání zkoušek je pro všechny stejné. Všechna zkoušková zadání jsou koncipována tak, že úplným a správným vyřešením (zodpovězením) všech příkladů/případových studií a otázek je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro informaci studenta a volbu efektivního postupu při vykonání zkoušky je u každé části zkoušky, resp. u každého příkladu/případové studie/otázky, uvedeno maximální bodové hodnocení, kterého lze dosáhnout. Pro úspěšné vykonání zkoušky je třeba dosáhnout předepsaného minimálního bodového ohodnocení 50 bodů.


4. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY

Vypracovaná zkoušková zadání jsou neprodleně předána zkušebním komisařům k vyhodnocení. Objektivita hodnocení je kontrolována příslušným recenzentem a pod přímým dozorem "Komitétu pro certifikaci a vzdělávání SÚ". Kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou zpracována v písemné podobě zkušebními komisaři ještě před implementací zkouškových zadání a jsou závazná pro všechny, kteří hodnotí, recenzují nebo revidují vypracovaná zadání.  Kritéria pro hodnocení nastavují úroveň hodnocení a přístupy, které budou při vyhodnocování vypracovaných zadání užity. Cílem je zvýšit důvěryhodnost zkoušek, objektivitu jejich hodnocení a zároveň eliminovat subjektivní přístupy při hodnocení nebo revizi vykonaných zkoušek.

Lhůta pro vyrozumění studenta o výsledku zkoušky je 60 dnů od data konání zkoušky. Výsledek zkoušky bude studentovi sdělen písemně (e-mailem) a zároveň bude zapsán v jeho registrační kartě na internetových stránkách ICSÚ. Výsledek zkoušky „IFRS specialista“ je sdělován pouze písemnou formou.

Systém hodnocení zkoušek připouští v případě zkoušek konaných v rámci systému certifikace (resp. zkoušky IFRS specialista) jeden mimořádný opravný prostředek tzv. „Revizi hodnocení zkoušky“. V případě, že student nebude souhlasit s hodnocením, má možnost podat do 14 dnů po vyhlášení výsledků zkoušek žádost o revizi hodnocení zkoušky, kterou provede nezávislý „revident“. Výsledek tohoto procesu je konečný a nelze se proti němu dále odvolávat. Poplatek spojený se žádostí o revizi hodnocení zkoušky činí 2 000,- Kč vč. DPH. Náhledy do vypracovaných zkouškových zadání jsou možné.  Podrobněji je postup při hodnocení zkoušek v systému certifikace a opravné prostředky specifikován Směrnicí č. 3/2020 "Komitétu pro certifikaci a vzdělávání SÚ".


5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZKOUŠEK A DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PRAMENY

Na internetových stránkách jsou zveřejněny sylaby zkoušek a doporučená literaura.

 

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠEK:  ICSÚ, a.s., Vinohradská 2022/125, Praha 3 (1. patro)
PREZENCE: 30 minut před zahájením zkoušky            

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2021 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz