Praxe (dovednosti do 31.8.2013)

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem Certifikace účetní profese v ČR je zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získání relevantních praktických zkušeností. Proto nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu osvědčujícího příslušný kvalifikační stupeň musí být i absolvování řízené praxe pod vedením školitele nebo konzultanta nebo doložení praxe již získané.

Cílem praxe je získání dostatečného rozsahu zkušeností, dovedností a návyků při řešení účetních případů a schopnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálných situacích. Certifikát pro každý stupeň vyjadřuje konkrétní činnosti nebo dovednosti, které musí adept ovládat.

V obdobných systémech vyspělých zemí Evropy je možné naplnit tento požadavek vzhledem k dlouhodobé existenci certifikace pouze řízenou formou praxe po registraci do systému, k čemuž směřuje i náš systém. V podmínkách ČR, kde systém certifikace dlouho neexistoval, jsme přijali jako přechodnou i druhou formu praxe – doloženou praxi předchozí, získanou před registrací do systému certifikace (naplnění praktických dovedností formou uznání praxe předchozí je možné pouze v prvním stupni certifikace). Jde tedy o poskytnutí určité výhody zájemcům o získání certifikátu, přičemž jako hlavní a průkaznější zůstává praxe řízená, která bude po určitém časovém odstupu jedinou možnou formou praxe.

Pravidla řízené praxe a uznání předchozí praxe:

 1. Adepti, kteří v době svojí registrace do systému provozují praxi, jsou povinni ve lhůtě max. 30 dnů od data svojí registrace zaslat ICU:
  • vyrozumění o zahájení řízené praxe, nebo
  • žádost o uznání předchozí praxe v případě, že naplňují podmínky pro uznání předchozí praxe (splnění požadovaných dovedností, délka dosavadní praxe - min. 4 roky pro první stupeň), nebo
  • vyrozumění, že o uznání předchozí praxe požádají ve lhůtě max. 6 měsíců od data registrace. Tento bod umožňuje adeptovi, aby požádal o uznání předchozí praxe i v případě, kdy mu k datu registrace chybí do stanovené délky praxe max. 6 měsíců.
 2. Adepti, kteří v době registrace neprovozují praxi (např. z důvodu mateřské dovolené, studia na VŠ atd.) a nemají ani praxi předchozí, zahájí řízenou praxi, jakmile jim to osobní podmínky umožní, resp. ve vlastním zájmu využijí nejbližší možnost splnění podmínek řízené praxe. Na skutečnost, že nemají zatím možnost zahájit řízenou praxi, upozorní adepti ICU písemně do 30 dnů po datu registrace.

Řízená praxe probíhá na pracovišti (v místě podnikání) adepta pod dohledem školitele nebo konzultanta a je monitorována inspektory ICU.

Řízená praxe probíhá nezávisle na zkouškách, tzn. může být vykonávána před, v průběhu nebo po vykonání zkoušek pro příslušný stupeň. Průběh praxe je pravidelně zaznamenáván na předepsaném formuláři (Deník řízené praxe). Účelem formuláře je pomoci adeptům zaznamenávat a třídit získané praktické zkušenosti a vytvořit záznam dokládající, že jsou schopni aplikovat teoretické znalosti při normální pracovní zátěži v reálných pracovních situacích.

Praxe pro každý stupeň je uznána teprve po splnění obou podmínek, tedy stanoveného počtu dovedností a délky praxe.

Školitel – osoba, která pracuje s adeptem na stejném pracovišti nebo ve stejné firmě. Dohlíží na práci adepta, pravidelně ji hodnotí a kontroluje plnění požadavků na dosažení dovedností nebo potvrzuje jejich splnění. Funkci školitele může vykonávat pouze zkušený účetní odborník, přičemž je obecně požadováno, aby školitelem adepta byla v rámci řízené praxe pouze osoba, která má vyšší kvalifikaci.

Konzultant je osobou, která nahrazuje funkci školitele v případech, kdy adept pracuje jako OSVČ nebo je zaměstnán ve firmě, kde vzhledem ke struktuře není možné zajistit školitele přímo na pracovišti, ke konzultacím tedy dochází externě. 

Školitelem/konzultantem může být:

 • Auditor – může vykonávat školitele pro adepty, kteří chtějí získat zkušenosti v obou úrovních řízené praxe.
 • Účetní expert SÚ – může vykonávat školitele pro adepty, kteří chtějí získat zkušenosti v obou úrovních řízené praxe.
 • Certifikovaný účetní SÚ (dříve Bilanční účetní SÚ) – může vykonávat školitele pro adepty, kteří chtějí získat zkušenosti pro první úroveň řízené praxe.
 • Zkušený účetní, finanční manažer apod., který má středoškolské nebo vysokoškolské  vzdělání ekonomického směru a dostatečnou odbornou praxi a ICU mu na základě ověření jeho kvalifikace udělil důvěru tuto funkci vykonávat.

Délka řízené praxe
1. stupeň - min. 2 roky pod dohledem školitele nebo min. 3 roky pod dohledem konzultanta
2. stupeň - min. 1 rok pod dohledem školitele nebo min. 1,5 roku pod dohledem konzultanta.

 

UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍ PRAXE
Praxe předchozí je praxe, kterou adept prokazatelně získal před vstupem do systému certifikace. To znamená, že před podáním žádosti o registraci adept již pracoval v účetní a ekonomické praxi. Pokud adept splňuje podmínky pro uznání předchozí praxe, může do 30 dnů po registraci, resp. do 28.2. nebo 15.9., podat žádost o uznání předchozí praxe.

Z výše uvedeného vyplývá, že adept může o uznání předchozí praxe žádat pouze jednou, a to po vstupu do systému certifikace. O uznání předchozí praxe je možné požádat pouze v úrovni prvního stupně. Ve druhém stupni je povinná řízená praxe (výjimku mají pouze auditoři registrovaní v KA ČR).

Praxe musí být doložena odpovídajícím způsobem a toto doložení musí být zbaveno pochyb, že se jedná pouze o formální dokladování. V tomto případě se požaduje minimálně dvojnásobná délka praxe, než je stanoveno u praxe řízené. To znamená:

 • min. čtyřletá praxe pro první stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ.

Doložení předchozí praxe a postup adepta při žádosti o její uznání

 1. Vyplnění žádosti o uznání praxe.
 2. Prohlášení adepta o délce a zaměření praxe (strukturovaný profesní životopis).
 3. Vyplnění formuláře „Záznamy k žádosti o uznání předchozí praxe“ s uvedením získaných dovedností za uvedené období a potvrzením důvěryhodné osoby. Důvěryhodnou osobou se rozumí odborník, který je obeznámen s úrovní a výkonností adepta (např. hlavní účetní nebo jiný nadřízený s příslušnou odbornou kvalifikací, auditor, daňový poradce, atd.), který potvrdí uvedené skutečnosti a uvede kontaktní adresu pro účel zpětného ověření.
 4. Doložení fotokopie dokladu o zaplacení.

Je-li doložení praxe adepta nedostatečné, může si Rada vyžádat doložení dalších skutečností:

 1. doklady, ze kterých je zřejmý praktický výkon účetní profese a které mohou být předloženy k posouzení Radě,
 2. pohovorem, kterým se ověří, že adept skutečně získal deklarované praktické zkušenosti, apod.,
 3. ověřením u zaměstnavatele či klienta, že adept skutečně účetní profesi vykonává či vykonával,
 4. doložení dalších podkladů zpracovaných adeptem.

Rozhodnutí, jakou formou by měly být další skutečnosti doloženy nebo ověřeny, zda formou
pohovoru nebo písemně, je na uvážení Rady.


Pro účely uznání praxe (řízené i předchozí) lze za plnohodnotné uznat prakticky vykonané činnosti, které svým charakterem spočívají např. v činnostech řídích, metodických, pedagogických, kontrolních a poradenských. Podmínkou pro uznání takovéto praxe je výkon zmíněných činností, při nichž mohl adept nabýt dovedností a zkušeností, které jsou pro daný stupeň předepsány (viz přehled dovedností) v dostatečném rozsahu (tj. na plný pracovní úvazek, přičemž sledované činnosti jsou z hlediska pracovní náplně převažující). V těchto případech se uváděné skutečnosti vždy ověřují pohovorem. V případě pedagogické činnosti se požadují min. 4 roky praxe s platností od roku 1993 ve vyučování účetnictví na ekonomické fakultě vysoké školy nebo na střední škole, kde je účetnictví povinným samostatným maturitním předmětem.

Práce na částečný úvazek je pro účely uznání praxe (předchozí či řízené) akceptovatelná za předpokladu, že je vykonávána pravidelně, min. v rozsahu 20 hodin týdně. Je ovšem nutné počítat s tím, že ve srovnání s prací na plný úvazek je méně intenzivní, a proto i naplnění požadovaných dovedností a získání zkušeností bude vyžadovat delší dobu. Doba, ve které  byla práce prováděna na částečný úvazek, bude tedy pro účely uznání praxe úměrně "přepočtena".

 

Požadavky na praktické zkušenosti jsou obsaženy v definici termínu „dovednost“, což je schopnost vykonávat určitou činnost v souladu s profesními normami, opakovaně a za různých či měnících se okolností, bez podrobných či běžných pokynů, tzn. samostatně. Praxe v systému certifikace je tvořena 72 dovednostmi, každá dovednost je spojena s konkrétní funkcí, která je podrobněji popsána pracovními kritérii. Pro lepší orientaci v souboru dovedností byla vytvořena následující struktura:

"OBOR"Obor je označení vědní disciplíny a skládá se z okruhů.
"OKRUH"  Okruh popisuje nejdůležitější funkce, které jsou s účetní profesí spojené a je rozčleněn ne jednotlivé dovednosti.
"DOVEDNOST" 
   
Dovednost specifikuje podrobně konkrétní úkoly a činnosti, které musí adept být schopen samostatně vykonávat. Každá dovednost je blíže specifikována pracovními kritérii.
"PRACOVNÍ KRITÉRIA"Pracovní kriteria jsou stanovena pro každou dovednost a popisují pracovní, výkonnostní a etické normy spojené s jednotlivými dovednostmi.

PŘEHLED DOVEDNOSTÍ

Z celkového počtu 72 dovedností je 50 pro 1. stupeň a 22 pro 2. stupeň. Neočekává se, že adept získá zkušenosti se všemi dovednostmi, ale měl by se zaměřit na dosažení co možná nejširšího rozsahu dovedností, neboť čím větší rozsah dovedností zvládne, tím větší uplatnění bude mít ve své vlastní práci.

Klíčové dovednosti a povinné dovednosti
V rámci souboru technických dovedností jsou některé označeny jako klíčové "K a K2" a jejich stanovení má za úkol podpořit řízenou praxi a pomoci adeptům při jejich výběru tak, aby odpovídaly jejich současnému nebo plánovanému profesnímu zaměření. Jejich plnění je doporučováno, neboť ukazují správný směr řízené praxe. Naopak naplnění dovedností označených "P" je vyžadováno jako povinné.


DOVEDNOSTI PRO 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

OKRUH 1-A Zobrazení hospodářských jevů v účetnictví
1-A/1 Zdokumentování ekonomických informací      K
1-A/2 Zpracování účetních dokladů        K
1-A/3 Kontrola formální správnosti účetnictví       K
1-A/4 Kontrola věcné správnosti účetnictví       K

OKRUH 1-B Dlouhodobý majetek a zásoby
1-B/1 Zpracování některé z následujících agend hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
1-B/2 Zpracování agendy zásob

OKRUH 1-C Evidence k účtům zúčtovacích vztahů a peněžních prostředků
1-C/1 Proúčtování vztahů se zaměstnanci
1-C/2 Pokladní kniha, ceniny
1-C/3 Zaznamenání přijatých faktur
1-C/4 Zpracování vydaných faktur
1-C/5 Styk s bankou

OKRUH 1-D Operace v závěru účetního období
1-D/1 Účtování na přechodných účtech aktiv a pasiv a účtování rezerv
1-D/2 Zpracování jednoduché účetní závěrky

OKRUH 1-E Praktické dovednosti na PC a ovládání účetního software
1-E/1 Praktické dovednosti na PC

OKRUH 1-F Komunikace s okolím
1-F/1 Verbální komunikace a vyhotovování písemných zpráv a dokumentů

OKRUH 1-G Vytvoření metodiky účetní jednotky
1-G/1 Spolupráce při zpracování vnitřní metodiky       K2

OKRUH 1-H Účtování specifických účetních případů
1-H/1 Účtování o leasingu
1-H/2 Účtování o cenných papírech a vkladech
1-H/3 Dlouhodobý majetek
1-H/4 Účtování na kapitálových účtech
1-H/5 Účtování cestovních náhrad
1-H/6 Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv

OKRUH 1-I Operace v závěru účetního období
1-I/1 Inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů      K2
1-I/2 Účetní uzávěrka                                                               K2
1-I/3 Sestavení účetní závěrky                                                K2
1-I/4 Zpracování podkladů pro konsolidovanou účetní závěrku
1-I/5 Aplikace IFRS                                                                  K2
1-I/6 Jednoduché finanční analýzy                                           K2

OKRUH 1-J Manažerské účetnictví a finance
1-J/1 Manažerské účetnictví
1-J/2 Kalkulace a rozpočetnictví           K2
1-J/3 Manažerské finance
1-J/4 Řízení cash flow                           K2
1-J/5 Finanční plán

OKRUH 1-K Povinnosti vyplývající z daňových zákonů
1-K/1 Daň z přidané hodnoty                   K2
1-K/2 Povinnosti vyplývající ze vztahu organizace-zaměstnanec
1-K/3 Daň z příjmů                                   K2
1-K/4 Ostatní daně
1-K/5 Správa daní a poplatků                  K2
1-K/6 Styk s příslušnými úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)   K

OKRUH 1-L Výpočetní technika a informační systémy
1-L/1 Ovládání výpočetní techniky         P
1-L/2 Zabezpečení výpočetní techniky a dat
1-L/3 Používání legálního software
1-L/4 Informační systémy                        K2

OKRUH 1-M Udržování profesionálních vztahů s kolegy a zachovávání bezpečnosti informací
1-M/1 Navazovat a udržovat profesionální vztahy s kolegy                            P
1-M/2 Sledovat a zachovávat důvěrnou povahu a bezpečnost informací      P

OKRUH 1-N Zpracování písemných zpráv a dokumentů, vyhodnocení záměrů
1-N/1 Písemné zprávy a dokumenty                    P
1-N/2 Vyhodnocení záměrů

OKRUH 1-O Účast na řízení podniku
1-O/1 Řízení lidských zdrojů
1-O/2 Rozvoj organizační struktury podniku
1-O/3 Rozvoj forem řízení

Standard pro 1. stupeň
- splnění minima 11 dovedností včetně minima 6 dovedností klíčových (z nichž minimálně 3 musí být označeny K2) stanovených pro první stupeň,
- splnění všech 4 povinných dovedností,
- tj. pro uznání praxe v 1. stupni musí adept splnit minimálně 15 dovednotí z celkového počtu 50. 

DOVEDNOSTI PRO 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

OKRUH 2-A Vytvoření a zavedení účetního systému v účetní jednotce
2-A/1 Finanční účetnictví                                        K
2-A/2 Vnitropodnikové a manažerské účetnictví     K
2-A/3 Vytvoření ekonomického informačního systému

OKRUH 2-B Investiční záměry podniku
2-B/1 Strategie rozhodování o investicích                K
2-B/2 Finanční investice

OKRUH 2-C Dlouhodobé finanční plánování
2-C/1 Kapitálová struktura podniku a její optimalizace       K
2-C/2 Dlouhodobé finanční plánování
2-C/3 Zahraniční investice a finanční řízení

OKRUH 2-D Základní postupy a metody používané při finančních analýzách
2-D/1 Příprava podkladů pro finanční analýzy z účetní závěrky        
2-D/2 Zpracování finanční analýzy                           K                       

OKRUH 2-E Komplexní charakteristika finančního zdraví firmy
2-E/1 Analýza kapitálového trhu a další využití finančních analýz       K

OKRUH 2-F Vyhotovení konsolidované účetní závěrky
2-F/1 Stanovení podmínek konsolidace
2-F/2 Zpracování konsolidované účetní závěrky

OKRUH 2-G Vyhotovení účetní závěrky sestavené podle IFRS
2-G/1 Zpracování účetní závěrky podle IFRS         K

OKRUH 2-H Ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem/interní audit
2-H/1 Vytvoření plánu auditu
2-H/2 Provádění auditu
2-H/3 Vyhodnocení auditu
2-H/4 Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému              K
2-H/5 Vazba mezi vnitřním a externím auditem   
Poznámka: dovednosti v tomto okruhu naplní jednotlivé funkce: interní audit, spolupráce s externím auditorem, asistent auditora, auditor.

OKRUH 2-I Navazování a udržování profesionálních vztahů s klienty
2-I/1 Navazovat a udržovat profesní vztahy s klienty a jinými osobami        P

OKRUH 2-J Pracovní prostředí
2-J/1 Rozvoj v pracovním prostředí                                                                P
2-J/2 Přispívat k zachování zdravého a bezpečného pracovního prostředí   P

Standard pro 2. stupeň
- splnění požadovaného standardu pro 1. stupeň,
- splnění minima 5 dovedností včetně minima 3 dovedností klíčových stanovených pro druhý stupeň,
- splnění všech 3 povinných dovedností,
- tj. pro uznání praxe v 2. stupni musí adept splnit minimálně 8 dovednotí z celkového počtu 22. 

UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍ PRAXE
Praxe předchozí je praxe, kterou adept prokazatelně získal před vstupem do systému certifikace. To znamená, že před podáním žádosti o registraci adept již pracoval v účetní a ekonomické praxi. Pokud adept splňuje podmínky pro uznání předchozí praxe, může do 30 dnů po registraci, resp. do 28.2. nebo 15.9., podat žádost o uznání předchozí praxe.

Z výše uvedeného vyplývá, že adept může o uznání předchozí praxe žádat pouze jednou, a to po vstupu do systému certifikace. O uznání předchozí praxe je možné požádat pouze v úrovni prvního stupně. Ve druhém stupni je povinná řízená praxe (výjimku mají pouze auditoři registrovaní v KA ČR).

Praxe musí být doložena odpovídajícím způsobem a toto doložení musí být zbaveno pochyb, že se jedná pouze o formální dokladování. V tomto případě se požaduje minimálně dvojnásobná délka praxe, než je stanoveno u praxe řízené. To znamená:

 • min. čtyřletá praxe pro první stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ.

Doložení předchozí praxe a postup adepta při žádosti o její uznání

 1. Vyplnění žádosti o uznání praxe.
 2. Prohlášení adepta o délce a zaměření praxe (strukturovaný profesní životopis).
 3. Vyplnění formuláře „Záznamy k žádosti o uznání předchozí praxe“ s uvedením získaných dovedností za uvedené období a potvrzením důvěryhodné osoby. Důvěryhodnou osobou se rozumí odborník, který je obeznámen s úrovní a výkonností adepta (např. hlavní účetní nebo jiný nadřízený s příslušnou odbornou kvalifikací, auditor, daňový poradce, atd.), který potvrdí uvedené skutečnosti a uvede kontaktní adresu pro účel zpětného ověření.
 4. Doložení fotokopie dokladu o zaplacení.

Je-li doložení praxe adepta nedostatečné, může si Rada vyžádat doložení dalších skutečností:

 1. doklady, ze kterých je zřejmý praktický výkon účetní profese a které mohou být předloženy k posouzení Radě,
 2. pohovorem, kterým se ověří, že adept skutečně získal deklarované praktické zkušenosti, apod.,
 3. ověřením u zaměstnavatele či klienta, že adept skutečně účetní profesi vykonává či vykonával,
 4. doložení dalších podkladů zpracovaných adeptem.

Rozhodnutí, jakou formou by měly být další skutečnosti doloženy nebo ověřeny, zda formou
pohovoru nebo písemně, je na uvážení Rady.


Pro účely uznání praxe (řízené i předchozí) lze za plnohodnotné uznat prakticky vykonané činnosti, které svým charakterem spočívají např. v činnostech řídích, metodických, pedagogických, kontrolních a poradenských. Podmínkou pro uznání takovéto praxe je výkon zmíněných činností, při nichž mohl adept nabýt dovedností a zkušeností, které jsou pro daný stupeň předepsány (viz přehled dovedností) v dostatečném rozsahu (tj. na plný pracovní úvazek, přičemž sledované činnosti jsou z hlediska pracovní náplně převažující). V těchto případech se uváděné skutečnosti vždy ověřují pohovorem. V případě pedagogické činnosti se požadují min. 4 roky praxe s platností od roku 1993 ve vyučování účetnictví na ekonomické fakultě vysoké školy nebo na střední škole, kde je účetnictví povinným samostatným maturitním předmětem.

Práce na částečný úvazek je pro účely uznání praxe (předchozí či řízené) akceptovatelná za předpokladu, že je vykonávána pravidelně, min. v rozsahu 20 hodin týdně. Je ovšem nutné počítat s tím, že ve srovnání s prací na plný úvazek je méně intenzivní, a proto i naplnění požadovaných dovedností a získání zkušeností bude vyžadovat delší dobu. Doba, ve které  byla práce prováděna na částečný úvazek, bude tedy pro účely uznání praxe úměrně "přepočtena".

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz