Základní informace

Základní informace

V roce 2004 uzavřel Institut certifikace účetních (dříve Institut Svazu účetních) smlouvu s ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), která umožnila ICÚ vytvořit a realizovat v českém jazyce ekvivalent mezinárodní kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. Tato kvalifikace začala být nabízena zájemcům od podzimu 2004 pod názvem IFRS specialista.

Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla.

Kvalifikace je určena především pro účetní-ekonomy a finanční manažery, auditory, asistenty auditorů, daňové poradce, interní auditory a finanční analytiky.

Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví“ v Certifikaci účetní profese se zkouškou „IFRS specialista“, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci certifikace účetní profese uznána, a to se zpětnou platností.

Pravidla pro vykonání zkoušky

Možnost skládat zkoušku je vázána na účast v přípravném kurzu, tj. zkoušky se nemohou zúčastnit i ostatní zájemci, kteří potřebné znalosti získali v jiných vzdělávacích akcích, příp. formou samostudia.

Diplom IFRS specialista lze získat po složení jedné tříhodinové písemné zkoušky, která probíhá v češtině. Zkoušky se pořádají pravidelně dvakrát ročně a to vždy v červnu a v prosinci v Praze.

Zkušební zadání obsahuje 4 otázky (příklady) – jedna otázka na sestavení konsolidovaných výkazů za 25 bodů, tři otázky (příklady), každý za 25 bodů). Celkový počet bodů za správné odpovědi je 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a kalkulačka s funkcemi (kalkulačka může být programovatelná, ale bez možnosti zapisovat text).

Úspěšným absolventům je slavnostně předán dvojjazyčný diplom IFRS specialista za účasti zástupce ACCA.

V případě zkoušky IFRS/IFRS specialista mají účastníci zkoušky před jejím zahájením 15 minut na pročtení zkouškového zadání. Během tohoto časového limitu nebude adeptům dovoleno zpracovávat  zkušební zadání, bude jim pouze umožněno, aby si udělali případné vlastní poznámky k zadání (technické pravidlo schválené Komitétem pro certifikaci a vzdělávání SÚ dne 14.5.2010).

Předmětová osnova

Zkoušeno je znění standardů zveřejněné více jak 6 měsíců před datem zkoušky.  V případě zkoušek konaných v roce 2019 jsou do předmětové osnovy zahrnuty následující oblasti: 

Konsolidace a podnikové kombinace (KZ)
- Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS v rozsahu konsolidovaný výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o úplném výsledku a konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
- Konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků
- Postupný nákup podílů
- Výpočet goodwillu a zisku z výhodné koupě

Standardy a interpretace
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky (ZN)
IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky (KZ)
IAS 2 Zásoby (ZN)
IAS 7 Výkaz peněžních toků (ZN)
IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby (ZN)
IAS 10 Události po rozvahovém dni (ZN)
IAS 12 Daně ze zisku (KZ)
IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení (KZ)
IAS 19 Zaměstnanecké požitky (ZN)
IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory (ZN)
IAS 21 Dopady změn měnových kurzů (ZN)
IAS 23 Výpůjční náklady (ZN)
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (PŘ)
IAS 27 Samostatná účetní závěrka (KZ)
IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků (KZ)
IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ZN)
IAS 33 Zisk na akcii (KZ)
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví (PŘ)
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv (KZ)
IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (KZ)
IAS 38 Nehmotná aktiva (KZ)
IAS 40 Investice do nemovitostí (KZ)
IAS 41 Zemědělství (ZN)
IFRS 1 První přijetí IFRS (ZN)
IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (ZN)
IFRS 3 Podnikové kombinace (KZ)
IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (KZ)
IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (ZN)
IFRS 8 Provozní segmenty (ZN)
IFRS 9 Finanční nástroje (ZN)
IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (KZ)
IFRS 11 Společná ujednání (KZ)
IFRS 12 Zveřejnění investic v jiných účetních jednotkách (PŘ)
IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (ZN)
IFRS 15 Výnosy (KZ)
IFRS 16 Leasingy (KZ)
Veškeré platné interpretace SIC a IFRIC

Oblasti, jejichž znalost nebude u zkoušky vyžadována:
- výkazy organizačních složek a jiných nezapsaných účetních jednotek
- prodej podílu v dceřiném podniku
- odložená daň u podnikovým kombinací
- cash flow
- víceúrovňové a komplexní konsolidované skupiny, zahraniční dceřiné společnosti
- výkazy bank a podobných finančních institucí
- účtování a vykazování plánů definovaných zaměstnaneckých požitků
- znění Zveřejněných návrhů (Exposure drafts) nebo Diskusních dokumentů (Discussion papers)

Užité zkratky
(PŘ) – očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti pro celkové ovládání předmětného učiva
(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických příkladech
(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost včetně schopnosti zpracovat příklady a případové studie simulující praxi

 

Doporučené učební pomůcky

Učebnice IFRS praktické aplikace (vyd. ICÚ, 2017)

Cvičné příklady – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2018)
Autorky: Ing. Martina Janoušková, FCCA, Ing. Alice Šrámková

Cvičné příklady umožní studentům procvičit si látku na reálných příkladech, se kterými se mohou setkat při skládání zkoušky. Příklady jsou rozděleny do kapitol podle jednotlivých standardů a zároveň jsou do cvičebnice průběžně zařazována zkušební zadání vč. řešení z předchozích zkoušek.

Uvedené učební pomůcky jsou zahrnuty do ceny přípravného kurzu.

Ostatní zájemci si mohou publikace objednat on-line v rubrice CERTIFIKACE/Učební pomůcky, nebo zakoupit osobně v prodejně ICÚ (pasáž Hybernská, Hybernská 24, Praha 1, schodiště A, 1. patro).

 

 

 

Final web Příloha k předmětové osnově IFRS, IFRS specialista 2019.pdf (353 kB)

Final web Předmětová osnova IFRS specialista 2019.pdf (140 kB)

Final Příloha k předmětové osnově IFRS, IFRS specialista 2018.pdf (353 kB)

Final Předmětová osnova IFRS specialista 2018.pdf (140 kB)

Předmětová osnova IFRS specialista 2017.pdf (140 kB)

Příloha k předmětové osnově IFRS, IFRS specialista 2017.pdf (354 kB)

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz