Osnova předmětu

Zkoušeno je znění standardů zveřejněné více jak 6 měsíců před datem zkoušky.  V případě zkoušek konaných v roce 2023 jsou do předmětové osnovy zahrnuty následující oblasti: 

Konsolidace a podnikové kombinace (KZ)
- Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS v rozsahu konsolidovaný výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o finanční pozici, konsolidovaný výkaz o
  úplném výsledku a konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
- Konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků
- Postupný nákup podílů
- Výpočet goodwillu a zisku z výhodné koupě

Standardy a interpretace
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky (ZN)
IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky (KZ)
IAS 2 Zásoby (ZN)
IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby (ZN)
IAS 10 Události po rozvahovém dni (ZN)
IAS 12 Daně ze zisku (KZ)
IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení (KZ)
IAS 19 Zaměstnanecké požitky (ZN)
IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory (ZN)
IAS 21 Dopady změn měnových kurzů (ZN)
IAS 23 Výpůjční náklady (ZN)
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (PŘ)
IAS 27 Samostatná účetní závěrka (KZ)
IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků (KZ)
IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ZN)
IAS 33 Zisk na akcii (KZ)
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví (PŘ)
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv (KZ)
IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (KZ)
IAS 38 Nehmotná aktiva (KZ)
IAS 40 Investice do nemovitostí (KZ)
IAS 41 Zemědělství (ZN)
IFRS 1 První přijetí IFRS (ZN)
IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (ZN)
IFRS 3 Podnikové kombinace (KZ)
IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (KZ)
IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (ZN)
IFRS 8 Provozní segmenty (ZN)
IFRS 9 Finanční nástroje (ZN)
IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (KZ)
IFRS 11 Společná ujednání (KZ)
IFRS 12 Zveřejnění investic v jiných účetních jednotkách (PŘ)
IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (ZN)
IFRS 15 Výnosy (KZ)
IFRS 16 Leasingy (KZ)

Oblasti, jejichž znalost nebude u zkoušky vyžadována:
- výkazy organizačních složek a jiných nezapsaných účetních jednotek,
- prodej podílu v dceřiném podniku,
- odložená daň u podnikovým kombinací,
- setavení výkazu peněžních toků,
- víceúrovňové a komplexní konsolidované skupiny, zahraniční dceřiné společnosti,
- výkazy bank a podobných finančních institucí,
- účtování a vykazování plánů definovaných zaměstnaneckých požitků,
- znění Zveřejněných návrhů (Exposure drafts) nebo Diskusních dokumentů (Discussion papers).

Užité zkratky
(PŘ) – očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti pro celkové ovládání předmětného učiva
(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických příkladech
(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost vč. schopnosti zpracovat příklady a případové studie simulující praxi

 

PODROBNÝ ROZPIS ZKOUŠENÝCH OBLASTÍ KE STAŽENÍ ZDE

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz