Uznávání zkoušek

Uznání předchozího vzdělání

Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zkoušky lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole a složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci "Rady pro uznání vzdělání a praxe" (dále jen Rada) a bude prováděno v zásadě podle dvou režimů – buď podle systémových pravidel nebo podle závěrů evaluačních procesů u vybraných ekonomických fakult vysokých škol.

Adept žádá o uznání zkoušky na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami. Formulář obdrží po registraci do certifikace. Nezbytnou součástí žádosti o uznání zkoušky jsou tyto doklady:

 • fotokopie diplomu vč. dodatku k diplomu,
 • fotokopie výkazu o studiu (není nutné dokládat v případě, že byl doložen dodatek k diplomu, který obsahuje kompletní výkaz o studiu),

V případě, že doklady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průkazné, může Rada požádat o jejich doplnění, nebo pozvat adepta k ověřovacímu pohovoru.

Žádosti lze podávat průběžně v průběhu studia. Uznání zkoušek je zpoplatněno.

 

Uznatelnost zkoušek u jednotlivých předmětů

 • 1 Finanční účetnictví v České republice – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 2 Právo v podnikání – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 3 Informační a komunikační technologie – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 4 Řízení malých a středních firem – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 5 Daňový systém České republiky – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 6 Řízení výkonnosti – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 7 IFRS – nelze uznat s výjimkou držitelů DipIFR
 • 8 Finanční management – lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
 • 9 Strategický management – lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + příslušná semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 10 Auditing a vnitřní kontrola – nelze uznat s výjimkou auditorů KA ČR

 

Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání

(slouží jako obecná pravidla pro rozhodování Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe)

1) Výše uvedené zkoušky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole, pokud studium řádně ukončil a prokazatelně složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

2) Zkoušky lze plnohodnotně uznat za předpokladu, že doba od ukončení studia nepřesáhla 5 let (pro stanovení této lhůty je rozhodný rok, ve kterém byla škola řádně ukončena, a počítá se k datu podání žádosti o uznání zkoušky).

3) Zkoušky vykonané adeptem na školách, které řádně nedokončil, uznávány nejsou.

4) Absolventům bakalářského studia ekonomických fakult vysokých škol lze uznat zkoušky 1+2+3+4+6 v prvním stupni. Předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z  těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK nebo BZK). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopii), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

5) Absolventům magisterského studia ekonomických fakult vysokých škol (s výjimkou vojenských vysokých škol) lze uznat zkoušky 1+2+3+4+6 z prvního stupně a 8+9 ze druhého stupně. Předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK, BZK nebo SZK). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce, výkaz o studiu (fotokopie).

6) Absolventům vysokých škol s jiným než ekonomickým zaměřením a vojenských vysokých škol lze uznat relevantní zkoušky v prvním stupni. Předpokladem pro jejich uznání je složení SZK, event. BZK z předmětu, o jehož uznání žádají. Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce, výkaz o studiu (fotokopie).

7) Absolventům zahraničních škol s ekonomickým zaměřením lze uznat relevantní zkoušky v prvním a druhém stupni. Předpokladem pro uznání zkoušek je složení zkoušek z předmětů, o jejichž uznání adept usiluje, a to v požadované úrovni a rozsahu (viz výše). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopii), výkaz o studiu (fotokopie), nostrifikace (úředně ověřená fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.

8) Daňovým poradcům zapsaným v Komoře daňových poradců ČR lze kromě výše uvedeného uznat také zkoušku 5. K žádosti o uznání této zkoušky je požadováno doložení fotokopie osvědčení KDP ČR o zápisu do seznamu daňových poradců.

9) Auditorům zapsaným na Komoře auditorů ČR lze kromě výše uvedeného uznat také zkoušku 10. K žádosti o uznání této zkoušky je požadováno doložení fotokopie osvědčení KA ČR o zápisu do seznamu auditorů.

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZKOUŠEK

Formulář žádosti o uznání zkoušek můžete vyplnit a odeslat zde.

 

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > CERTIFIKACE > certifikace 2022+ > Uznávání zkoušek

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz