ÚČETNICTVÍ I. - II.

ÚČETNICTVÍ I.

Z celkového počtu 115 adeptů uspělo 67,83 % a potvrdila se tak  vzestupná tendence úspěšnosti, když v minulém termínu v prosinci 2001 to bylo 65,25 % a v červnu 2001 62,5 %.

Struktura zkoušky byla obdobná jako v předchozích termínech. Povinná i volitelná část obsahovaly otázky zaměřené na teorii účetnictví a testové otázky s výběrem správných řešení, ve kterých dosáhli adepti výrazně lepších výsledků. V povinné části bylo 6 příkladů a ve volitelné části 4 příklady, zaměřené na způsoby účtování ve finančním účetnictví podnikatelů. V devíti příkladech adepti určovali účtovací předpis k jednotlivým účetním případům, ve zbývajícím příkladu bylo jejich úkolem opravit chybné řešení uvedené v zadání. Adepti dosáhli lepších výsledků v povinné části,. Volitelná část obsahovala také novou látku - prodej a nákup podniku, která se dříve v postupech účtování nevyskytovala.

Početní chyby se vyskytly ojediněle, docházelo k nim zejména v příkladu č.5 k problematice kursových rozdílů. Posluchači chybovali v oceňování dlouhodobého hmotného majetku (otázka č. 2 povinné části), v příkladech se pak vyskytly chyby ve vydaných fakturách za dopravu uskutečněnou pro zaměstnance, ve vnitřních účetních dokladech na vyrobené výrobky odvedené do odbytového skladu, v problematice dotací od úřadu práce na pořízení dlouhodobého majetku.

Rozdělení adeptů do ekvidistantních pásem podle počtu dosažených bodů:

10 – 19 bodů    2 adepti    50 – 59 bodů    14 adeptů
20 – 29            3   60 – 69            30
30 – 39            8          70 – 79            40
40 – 49            10 80 – 89            11

Jako vynikající lze hodnotit práce pěti adeptů, kteří dosáhli bodové ohodnocení v rozmezí 86 – 89 bodů.

Podle názoru zkušebního komisaře je nutné, aby adepti věnovali více pozornosti znalosti zákona o účetnictví, který tvoří základ teoretických znalostí, dále Postupům účtování pro podnikatele (oceňování, kursové rozdíly) a způsobům účtování vlastních akcií a vlastních dluhopisů.

ÚČETNICTVÍ II.

Z celkového počtu uchazečů jich uspělo 71,74 %, což je sice oproti prosinci 2001 (80,00 %) a červnu 2001 (83,49 %) určitý pokles, ale i tak patří tato zkouška stabilně mezi nejúspěšnější ve 2.stupni certifikace. Přece jen jde o obor posluchačům nejbližší.

Do zadání byl zahrnut požadavek aplikace teoretických znalostí v praktických příkladech. Potřeba vyzkoušet schopnost aplikace vycházela z předpokladu, že absolventi 2.stupně dosáhnou kvalifikace bilančního účetního a musí zvládnout praktické účtování základních účetních případů včetně schopnosti sestavit účetní výkazy. Do dílčích příkladů byly proto zařazeny častěji se vyskytující operace v praxi, do souvislých příkladů bylo zařazeno sestavení výsledovky ze zůstatků výsledkových účtů, když před tím měli uchazeči upravit účetní hospodářský výsledek na základ daně (zůstatky výsledkových účtů, které nevstupují do základu daně byly zadány), spočítat splatnou a odloženou daň.

Zadání zvládla většina adeptů bez problémů, i když se opět opakují případy špatného formulování odpovědi a nedostatečná schopnost stručně a jasně vystihnout v odpovědi podstatu otázky. Někteří uchazeči se snaží napsat co možná nejobsáhlejší odpověď i za cenu, že neodpovídají na otázku. Vzhledem k tomu, že učebnice je z důvodu nadčasovosti více teoreticky koncipovaná, bylo zřejmé, kdo z ní pečlivě studoval, zvládl teorii bez problémů. Znalosti z teorie byly tentokrát o poznání slabší než praktické účtování, mnoho posluchačů teoretické otázky vynechalo.

Většina adeptů zvládla bez problémů souvislý příklad na opravné položky k pohledávkám. U příkladu výpočtu odložené daně vzala většina v úvahu jen rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a nezahrnula do výpočtu rozdíl mezi účetními a daňovou zůstatkovou cenou prodaného majetku, i když v zadání byly tyto informace uvedeny. Někteří posluchači sestavovali výsledovku v celých korunách, protože si nevšimli v záhlaví požadavku sestavení v tisících Kč. Veškeré účtování je nutné posuzovat z hlediska účetních výkazů tak, aby vyjadřovaly věrný obraz. Až na malé výjimky neměl nikdo správně příklad operací, které musí účetní jednotka proúčtovat před vstupem do likvidace, přestože příklad tohoto účtování je v učebnici.

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce:

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz