Směrnice č. 2/2008 Komitétu pro certifikaci a vzdělávání SÚ

V souladu s obecnými principy a zásadami Certifikace účetní profese v ČR („dále jen „certifikace“), stanovuje Komitét pro certifikaci a vzdělávání (dále jen „Komitét“) následující postupy a pravidla „Revize hodnocení zkoušky“ v systému certifikace.

Článek 1

Odvolacím místem je zásadně Komitét. Pro účely Revize hodnocení zkoušky Komitét pověřuje administrativním řízením Institut Svazu účetních, a.s. (dále jen „ISÚ“) s tím, že musí být dodržena všechna pravidla a postupy touto směrnicí stanovené.

Článek 2

a) Žádost o Revizi hodnocení zkoušky může podat výhradně adept certifikace, který se řádně zúčastnil zkoušky (nebo více zkoušek) v certifikaci.

b) Žádost o revizi hodnocení zkoušky může adept podat pouze proti výsledkům posledních zkoušek, a to nejpozději do 14 dnů po vyhlášení výsledků zkoušek (výsledky zkoušek jsou ISÚ zveřejňovány nejpozději do 60 dnů od termínu konání zkoušek). Žádost o revizi hodnocení zkoušky, podaná po tomto termínu, se neprojednává. Datem podání žádosti se rozumí datum podání na poště nebo datum převzetí v sídle ISÚ.

Článek 3

a) Na základě žádosti o revizi hodnocení zkoušky provede na pokyn ISÚ nové zhodnocení zpracované zkoušky nezávislý „revident“. Revident je povinen se ve své činnosti řídit pravidly a postupy stanovenými touto směrnicí.

b) S ohledem na maximální objektivnost hodnocení zkouškového zadání jsou všechny zkoušky hodnocené v rozmezí 45 – 55 bodů opětovně posouzeny nezávislým recenzentem. S ohledem na toto pravidlo bude revidentem jmenována jiná nezávislá osoba, nikoli tedy ta, která prováděla oponenturu zkouškového zadání již v procesu přípravy zkouškového zadání a následně vybraného vzorku prací po vyhodnocení zkoušek zkušebním komisařem. Revident je pověřen svou funkcí ředitelem ISÚ.

c) Revident postupuje při novém hodnocení zpracované zkoušky podle předem stanovených pravidel pro hodnocení zkoušky, formulovaných v „Manuálu pro hodnocení zkoušky“, který byl vypracován zkušebním komisařem ještě před implementací zkoušky v řádném termínu. „Manuál pro hodnocení zkoušky“ je dokument interního charakteru a stanovuje přístupy a kritéria hodnocení jednotlivých částí, resp. položek zkoušky. Vedle toho má revident k dispozici řešení zkouškového zadání.

d) Výsledek nového hodnocení provede revident do fotokopie originálu zkouškového zadání červenou propisovací tužkou. Výsledné bodové hodnocení zkoušky uvede revident ve své zprávě k revizi hodnocení zkoušky včetně zdůvodnění úpravy bodového hodnocení.

e) Nové hodnocení je revident povinen zpracovat nejpozději do 14 dnů od předání podkladů, které obdrží od ISÚ.

Článek 4

a) V případě, že nové hodnocení ovlivní původní výsledek zkoušky, tzn. z „neprospěl“ na „prospěl“, rozhodne jako arbitr Komitét.

b) V případě, že nové hodnocení neovlivní původní výsledek zkoušky, potvrdí Komitét zprávu revidenta bez dalšího posuzování.

c) Rozhodnutí o novém hodnocení zkoušky sdělí Komitét adeptovi nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podání žádosti. Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

Článek 5

Poplatek za revizi hodnocení zkoušky podle této směrnice se stanovuje na 1000,-Kč, přičemž tato částka zahrnuje honorář revidenta a související administrativní náklady. Poplatek musí být zaplacen ISÚ současně s podáním žádosti o revizi hodnocení zkoušky. Adept doloží doklad o zaplacení poplatku za revizi hodnocení zkoušky. Pokud tak adept neučiní, nebude žádost akceptována.

Článek 6

Touto směrnicí se ruší Směrnice č. 1/2002 Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních vydaná dne 3. 5. 2002 upravující postupy při odvolání proti výsledkům zkoušek.

Článek 7

Směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. 10. 2008.

V Praze dne 19. 5. 2008

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání

Směrnice č. 2-2008.pdf (122 kB)

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce:

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz