Institut Svazu účetních, a.s.

HISTORIE

Institut Svazu účetních, a.s. je prestižní vzdělávací agentura zaměřená na rozvoj všech aktivit, které podporují rozvoj účetní profese. Tím se rozumí organizování a zabezpečování vzdělávacích kurzů v oblasti účetnictví, obchodním právu, daních a celá řada dalších vzdělávacích aktivit, a to jak pro účetní odborníky s praxí, tak pro absolventy škol nebo začátečníky. Dlouhodobým cílem Svazu účetních je vytvoření takové profesní úrovně našich účetních, která bude plně srovnatelná se situací ve vyspělých zemích Evropy, aby naši odborníci nebyli z tohoto důvodu přehlíženi nebo jinak diskriminováni.

Institut Svazu účetních působí na trhu vzdělávání již od roku 1991. V roce 2002 se transformoval na akciovou společnost. Institut navázal na spolupráci s odborem metodiky účetnictví ministerstva financí ČR . Účelem tohoto vztahu bylo rychlé prosazení zákona č.563/91 Sb., o účetnictví, do praxe. Tento významný úkol představoval vytvoření a vyškolení téměř stopadesátičlenného lektorského sboru , který se stal základem pro vzdělávací aktivity Institutu Svazu účetních poskytované podnikatelským subjektům, státnímu a veřejnému sektoru a široké veřejnosti. Od rok 1990, kdy se v naší zemi začala rozvíjet “tržní ekonomika” začal stoupat i význam účetních a poptávka po jejich službách. Přiměřeně této situaci se rozvíjely aktivity Institutu Svazu účetních. Během velice krátkého času si Institut Svazu účetních získal své pevné postavení na trhu a v současné době je považován za vysoce prestižní instituci, zaručující kvalitu vzdělávacího procesu a kvalifikované a ověřené informace v oblasti účetní problematiky.

Důležitou součástí krátké historie Institutu Svazu účetních jsou zahraniční vztahy a kontakty s předními profesními institucemi. Od roku 1993 udržuje Institut přátelské a pracovně vztahy s britskou ACCA (The Association of Chartered Certified Accoutants), francouzskou Komorou účetních expertů (Ordre des Experts Comptables), dále je řádným členem IFAC (Mezinárodní federace účetních v  New Yorku), EMAA (Asociace evropských manažerských účetních). V rámci těchto vztahů byla nabídka Institutu Svazu účetních obohacena o velice kvalitní řadu speciálních kurzů vybavených propracovanými studijními texty a cvičnými materiály. Vzájemné styky nám přinášejí cenné zkušenosti, náměty a důležité informace o vývoji účetní profese ve světě.

Zásadní zlom v činnosti Institutu Svazu účetních nastal v roce 1997, kdy byly otevřeny nové prostory vhodné pro kvalitní formy vzdělávání (servis občerstvení pro posluchače, kopírovací služby a prodej odborných publikací).

Vedle kvalitní materiální základny situované přímo v centru Prahy (nedaleko Václavského náměstí), vyvinul Svaz účetních za podpory Phare a ve spolupráci s britskou asociací ověřených účetních (ACCA) - systém vzdělávání a ověřování kvalifikace, který splňuje všechny parametry požadované pro výkon účetní profese v rozvinutých ekonomikách ve světě. Nedávné prověření celého systému nezávislými zahraničními experty ukázal, že systém Certifikace a vzdělávání účetních v ČR zaručuje vysokou úroveň kvalifikační přípravy účetních vymezenou v dokumentech jak EU (8. direktiva EU), tak doporučeních vydaných IFAC tj. IEG 9 a IEG 11) a OSN (UNCTAD/ITE/EDS/9 “Směrnice o národních požadavcích na kvalifikaci účetní profese”). Ihned po uvedení systému do praxe vzbudil tento produkt obrovský zájem široké odborné veřejnosti a již v roce 1997 se do něho přihlásilo 1250 adeptů. I přes vysoké nároky, které jsou na uchazeče o získání některého certifikátu udělovaného pro tři kvalifikační úrovně kladeny, vstupuje do systému ročně kolem 700 nových uchazečů. V současné době je v systému téměř 8 400 klientů z nejrůznějších oblastí naší ekonomické praxe. Výjimkou nejsou ani učitelé, odborníci z peněžního sektoru a specialisté z poradenských a konzultačních firem.

Dosavadní úspěchy a mezinárodní uznání systému certifikace podporují jeho ambice, že se stane “oficiální kvalifikací”.

PROFIL

Institut Svazu účetních je vzdělávací zařízení,  které poskytuje možnosti získání, zvýšení nebo doplnění kvalifikace všem zájemcům, kteří se chtějí profesně vzdělávat v oblasti :

 • CERTIFIKACE ÚČETNÍCH
  • kvalifikační systém pro profesní účetní podle požadavků Evropské unie a Mezinárodní federace účetních,
  • tři kvalifikační stupně (účetní asistent – bilanční účetní – účetní expert),
  • garance a prostupnost se systémem ACCA,
  • členství v Komoře certifikovaných účetních – etický kodex,
 • ÚČETNICTVÍ
  • podvojné účetnictví podnikatelských subjektů,
  • mzdové účetnictví ,
  • finanční analýza,
  • Mezinárodní účetní standardy IFRS, US GAAP,
  • účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka,
  • složité účetní operace ,
 • DANĚ
  • základní kursy daňové problematiky;
  • aktuální novely daňových předpisů,
  • účetní a daňové souvislosti,
  • složité daňové problémy,
  • DPH, leasing, zdanění v zahraničí,
 • PRÁVO
  • základní kursy obchodního práva,
  • vybrané kapitoly obchodního zákoníku pro účetní a auditory,
  • pracovní právo pro mzdové účetní,
  • právní zajištění pohledávek ,

PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

 • vydávání a prodej učebnic pro certifikaci (Sborníky, trainingové sešity a sborníky příkladů),
 • učební pomůcky na CD ROM ( pro distanční formy vzdělávání a samostudium),
 • prodej odborných publikací dalších vydavatelství, např. GRADA, ANAG, ASPI atd.).

TÝM

Institut Svazu účetních disponuje širokým odborným zázemím, které tvoří vlastní metodická sekce Svazu účetních, know-how zahraničních partnerů, téměř 100 členný lektorský sbor složený z odborníků z praxe, ministerstva financí a vysokých škol. Pro udržení vysoké kvality poskytovaných služeb je zvláštní pozornost věnována lektorům. Jsou jim rychle zprostředkovány nejnovější informace a také jejich doškolování tvoří nedílnou součást práce, která udržuje lektory na vysoké kvalifikační úrovni. V rámci systému certifikace spolupracuje Institut Svazu účetních na smluvním základě s ekonomickými fakultami vysokých škol, několika středními školami a vyššími odbornými školami s ekonomickým zaměřením a pobočkami Svazu účetních ve větších (krajských) městech.

Provozní a organizační záležitosti Institutu Svazu účetních zabezpečuje 7 odborných manažerů a 5 zaměstnanců, kteří se starají o provozní záležitosti, evidenční a servisní služby klientům. Každý klient, který osloví nebo navštíví náš Institut může očekávat vstřícný přístup a širokou nabídku vzdělávacích služeb.

SPECIALIZACE

Institut Svazu účetních se dlouhodobě specializuje výhradně na problematiku účetnictví v celé své šíři. Krédem Institutu je nabídnout každému zájemci vzdělávací služby, které mohou naplnit jeho požadavky a představy. V rámci této filozofie má Institut jednu z nejstrukturovanějších nabídek kursů, seminářů i dlouhodobých vzdělávacích aktivit, včetně kurzů a vzdělávacích programů pro podniky a instituce zpracované na zakázku.

V naší nabídce najdou atraktivní možnosti kvalifikačního či doplňkového vzdělávání nejen špičkoví odborníci ale i úplní začátečníci, kteří chtějí do účetní profese teprve vstoupit nebo se rekvalifikovat. V nabídce vzdělávání pro veřejnost nezapomínáme ani na manažery a podnikatele, kteří potřebují získat přehled o účetnictví, naučit se využívat informace, které jsou ukryty v účetnictví pro své rozhodování a řízení firem.

Certifikační a vzdělávací systém účetních je zvláštní a v našich podmínkách zcela mimořádná kategorie komplexní kvalifikační přípravy profesních účetních, která splňuje všechny požadavky kladené na účetní profesními organizacemi ve světě (IFAC, EU, UNCTAD). Institut Svazu účetních, jako organizační garant a provozovatel systému má výhradní zmocnění od Svazu účetních provádět příslušné zkoušky a evidovat adepty systému certifikace.

ISÚ, a.s. dlouhodobě rozvíjí vzdělávací aktivity v oblasti Mezinárodních standardů účetního účetnictví (IFRS) a nabízí ucelený vzdělávací program ukončený zkouškou s možností získat certifikát „IFRS specialista“.

V souvislosti s rozvojem vzdělávacích služeb poskytovaných Institutem jsou připraveny učební pomůcky, které umožňují nabízet distanční formy vzdělávání. Jedná se o zpracování učiva na CD ROM (Ekonomie, Kvantitativní metody a informatika, Kurz účetnictví formou e-learning), kde je spojen výklad odborného lektora s animovaným zobrazením problematiky. Takovéto didakticky názorné zpracování učiva doplněné učebnicí a pracovními sešity s příklady představuje nezbytný základ pro samostudium nebo jakékoli formy distančního vzdělávání.

DALŠÍ SLUŽBY

 • PRONÁJEM UČEBEN – moderní prostředí Institutu Svazu účetních v centru Prahy můžete využít pro uspořádání vlastních seminářů, konferencí nebo prezentací vlastních produktů. K dispozici jsou tři učebny s kapacitou 25, 35 a 60 míst, jsou vybaveny nejmodernější audiovizuální technikou a připojením na Internet. Součástí nabídky je stálá recepční služba a možnost občerstvení, případně zabezpečení rautů dle vašeho přání.
 • PRODEJ ODBORNÉ LITERATURY A UČEBNÍCH POMŮCEK – v Institutu Svazu účetních můžete zakoupit nebo objednat na dobírku učebnice, sborníky příkladů implementovaných při zkouškách systému certifikace doplněné o správná řešení, periodikum Metodické aktuality, dále SW produkty – “Účetní poradce” – “Výklad k IAS” nebo multimediální učební pomůcky na CD ROM “Ekonomie” a “Kvantitativní metody a informatika”.
 • VZDĚLÁVÁNÍ NA ZAKÁZKU – pro podniky, banky, auditorské firmy i nevýdělečné organizace nabízíme vzdělávání formou “akcí na zakázku” podle potřeb klienta.
  Nabízíme :
  • komplexní přípravu vzdělávacích akcí včetně zpracování projektů a organizačního zajištění akcí (jednodenní semináře a školení, dlouhodobé kurzy) speciálně koncipované podle požadavků klienta;
  • zpracování učebních textů a pomůcek “na míru”;
  • zajištění učeben vybavených nejmodernější audiovizuální technikou s možností realizovat školení přímo u klienta;
  • kvalitní lektorský sbor, který tvoří zejména odborníci z praxe a ekonomických fakult vysokýchškol.

NAŠI KLIENTI

Mezi naše klienty patří především několikatisícová profesní skupina účetních, daňových poradců, auditorů a manažerů na nejrůznějším stupni řízení z celé České republiky, kteří si vybírají z nabídkového katalogu vzdělávacích akcí.

Významnými klienty Institutu Svazu účetních jsou např. Generální ředitelství cel a z podnikatelské sféry můžeme za všechny jmenovat např. firmy Severomoravská energetika, a.s., ŠkoFIN s.r.o., Mazars audit, s.r.o.  nebo GMAC, a.s. a další. K dlouhodobým klientům našeho Institutu patří firmy z poradenské a konzultační oblasti, např. KPMG, Ernst & Young, Accenture Services, s. r. o.

To, že se k nám lidé rádi vracejí je pro nás nejen oceněním, ale samozřejmě také závazkem. Ve své činnosti se snažíme soustavně aplikovat moderní trendy ve vzdělávání dospělých a sledovat nejnovější informace z oboru. Našim krédem je a pro budoucnost zůstává, vysoká kvalita výuky a zaručené informace.

Za celý pracovní tým Institutu Svazu účetních

PhDr. Jaroslav Louka


Kontaktní údaje:


Institut Svazu účetních, a.s.
V Tůních 1330/15
120 00 Praha 2

IČ: 26497671
DČ: CZ26497671

tel.: 296 208 220 - 227
fax: 296 208 228
e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, certifikace@svaz-ucetnich.cz, vzdelavani@svaz-ucetnich.cz

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
nám. Republiky 3a
110 00 Praha 1
Číslo účtu: 0208280005/2700 

Výkonný ředitel a předseda představenstva
PhDr. Jaroslav Louka
e-mail: louka@svaz-ucetnich.cz


Oddělení vzdělávání
Bc. Petra Pangrácová
e-mail: pangracova@svaz-ucetnich.cz

Ludmila Lagronová
e-mail: lagronova@svaz-ucetnich.cz

Jana Havelková
e-mail: havelkova@svaz-ucetnich.cz

Anna Skálová
e-mail: skalova@svaz-ucetnich.cz

Oddělení certifikace
Radka Buchalová
e-mail: buchalova@svaz-ucetnich.cz

JUDr. Věroslav Sobotka
e-mail: sobotka@svaz-ucetnich.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Studijní středisko Praha
Bc. Lucie Zachařová
e-mail: zacharova@svse-praha.cz

Mgr. Ľubica Danková
e-mail: dankova@svse-praha.cz

Mezinárodní vztahy

JUDr. Věroslav Sobotka
e-mail: sobotka@svaz-ucetnich.cz

Prodej učebnic
Jana Poláková
e-mail: polakova@svaz-ucetnich.cz

Recepce
Daniela Šestáková
Pavlína Nečesaná
Lubomír Husar
e-mail: recepce@svaz-ucetnich.cz

Webmaster
http://www.i-servis.cz
e-mail: info@i-servis.cz

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce:

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz