IAS a KONSOLIDACE

Zkoušky se zúčastnilo 16 adeptů, z nichž 14 uspělo (87,50 %) – v minulých termínech to bylo 89,47 % v prosinci a 96,15 % v červnu 2001.

Část I. – IAS

Výsledky této části zkoušky jsou totožné s výsledky celkovými (uspělo 14 adeptů).

Zkouška obsahovala dva úkoly koncepčního rázu, a to problematiku výsledovky a na problematiku majetkové podstaty podniku, resp. její koncepce a předpokladu uchování majetkové podstaty. Dále zkouška obsahovala čtyři případové studie, v nichž měli adepti prokázat porozumění situaci a podstatě aplikace těchto IAS:

IAS 10 Události po datu účetní závěrky,
IAS 34 Mezitímní vykazování,
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv,
IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky.
IAS 34 byl zařazen omylem, spíše pod vlivem praxe. Do budoucna však bude nutné rozšířit počet standardů, které mají být předmětem zkoušky. Sestavení účetní závěrky podle IAS znamená, že v účetnictví a závěrce budou aplikovány všechny standardy. IAS nejsou jen pouhým předpisem, který je třeba mechanicky splnit. Jsou především návodem pro finanční uvažování, pro aplikaci všeobecně  uznávaných účetních zásad a předpokladů.

I když učebnice č. 13 ACCA SU „Konsolidace a mezinárodní účetní standardy“ je do určité míry překonaná, zejména co do rozsahu, existuje autorizovaný český překlad IAS 2000 a jsou dostupné anglické verze IAS 2001. Změny IAS 2000 na 2001 se netýkaly standardů, které byly předmětem zkoušky. Případové studie i obecnější na koncepci zaměřené úkoly byly formulovány a vybírány tak, aby navazovaly na formulace použité v IAS 2000 i na příklady v nich uvedené.

Rozdělení adeptů do ekvidistatních pásem:

0-9   bodů –    0
10-19 bodů -   2
20-33 bodů – 14

Bodování zkoušky bylo upraveno. Byly odečteny body původně určené 5. Případové studii. Minimální počet bodů byl upraven na 20 bodů a maximum bylo 33 bodů.

Za výborné lze považovat práce s 30 až 33 body. Do této kategorie se dostalo 7 adeptů.

U neúspěšných adeptů byly nedostatky v prvních dvou úkolech zaměřených na Koncepční rámec a IAS 1. V odpovědích chyběly podstatné znaky pro rozpoznání výnosů, nákladů, chybělo pochopení významu zásady uchování kapitálu (majetkové podstaty).

U případové studie – otázky 3 zaměřené na IAS 37 se vyskytovala chybná hodnocení  případu ad b) v části možné pohledávky ze soudního sporu s bývalým zaměstnancem o náhradu škody. Několik adeptů navrhovalo tuto podmíněnou pohledávku vyjádřit přímo v rozvaze.

U případové studie – příkladu 4 na IAS 10 se chyby vyskytly ojediněle, a to u  vynechané transakce k 31. 12. nevyfakturovanému nákupu dlouhodobého hmotného majetku.

V poslední případové studii na IAS 36 se ve dvou případech vyskytly odpovědi u základních definic, které prokazovaly nepochopení pojmu zpětně získatelná částka. Vlastní řešení příkladové části nečinilo zvláštní potíže, i když v zadání byla chyba v části 6.2, kde bylo uvedeno datum 31. 12. 2001 místo 1. 1. 2001. Většina adeptů příklad pochopila správně podstatu řešila v principu správně.

Doporučení pro adepty – IAS představují principiálně jiný přístup k regulaci finančního účetnictví. Jsou to harmonizační normy, které jsou zaměřeny na všeobecně uznávané zásady a předpoklady a jejich aplikaci a vyžadují finanční rozvažování. Značný význam ve standardech mají  dodatky, které většinou vysvětlují, proč bylo přijato určité řešení nebo varianty řešení. Ve standardech  nejde jen o mechanickou aplikaci předpisu.

Část II. - Konsolidovaná účetní závěrka

Zkoušky se zúčastnilo 16 adeptů, z nichž pouze 1 neuspěl.

Pokud jde o jednotlivé konkrétní příklady, pak v první otázce s volnou odpovědí všichni alespoň částečně odpověděli správně, často však odpověď - definice dceřiného podniku nebyla úplná, někdy naopak odpověď obsahovala i další věty nesouvisející přímo s dotazem.

Pokud jde o otázky s volbou navržených odpovědí, pak se většinou vyskytla jedna až dvě chyby.

V příkladu na vymezení konsolidačního celku a výpočty příslušných účastí se přes stále se opakující typ tohoto příkladu opět objevily dílčí chyby v rozhodnutí o charakteru zařazení některého podniku do konsolidace, méně již chyby ve výpočtu příslušných podílů.

Následující dva výpočtové komplexní příklady ověřující schopnost použití konsolidačních metod pak byly zpracovány všemi účastníky (kromě jediného neúspěšného), v některých případech úplně správně, ale častěji s několika chybami. Objevily se častější chyby ve vyloučení vzájemných vztahů a zahrnutí těchto vyloučení do konsolidace. Přes upozornění, že výsledné výpočtové hodnoty mají být zaokrouhleny pro snadnost výpočtů na celá čísla, někteří adepti toto přehlédli a zbytečně počítali s desetinnými čísly. Příště bude toto upozornění, pokud bude přicházet v úvahu, sděleno ještě ústně.

Všichni úspěšní adepti odevzdali řešení všech příkladů, pouze v minimálním počtu byl některý příklad nedokončený. Z toho lze usuzovat, že náročnost zadání byla úměrná poskytnutému času a nedocházelo k časovému stresu, ale ani nebylo neúměrně snadné vzhledem k předpokládanému času věnovaného této části zkoušky.

SPOLUPRACUJEME

Nacházíte se ve složce:

© 2024 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz