O NÁS

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. je vzdělávací agentura s dlouholetou tradicí na trhu vzdělávání, zaměřená na rozvoj všech aktivit, které podporují rozvoj účetní profese. Organizuje a zabezpečuje vzdělávací akce v oblasti účetnictví, financí podniku, obchodního práva, daní a celou řadu dalších vzdělávacích aktivit, a to jak pro účetní odborníky s praxí, tak pro absolventy škol nebo úplné začátečníky. Dlouhodobým cílem Institutu certifikace účetních je poskytovat kvalifikační servis profesním účetním v takové úrovni, která je plně srovnatelná se situací ve vyspělých zemích Evropy, aby naši odborníci nebyli z tohoto důvodu přehlíženi nebo jinak diskriminováni.

HISTORIE

Institut certifikace účetních působí na trhu vzdělávání  od roku 2002.  Během velice krátkého času si získal své pevné postavení na trhu a v současné době je považován za vysoce prestižní instituci, zaručujíccí kvalitu vzdělávacího procesu, kvalifikované a ověřené informace v oblasti účetní problematiky. Institut udržuje vztahy s profesními organizacemi (Komora certifikovaných účetních, ACCA, Komora auditorů ČR), ale také s odbornými pracovišti - spolupracuje s odborem metodiky účetnictví a daňovými odbory ministerstva financí ČR. Díky těmto důležitým kontaktům, ale i díky vysoce kvalifikovaným lektorům, kteří mají bohaté praktické zkušenosti, poskytuje Institutu certifikace účetních svým klientům - podnikatelským subjektům, státnímu a veřejnému sektoru i široké odborné veřejnosti - kvalitní vzdělávací služby.

Důležitou součástí historie Institutu certifikace účetních jsou zahraniční vztahy a kontakty s předními profesními institucemi. Institut udržuje přátelské a pracovní vztahy s nadnárodní profesní institucí ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), francouzskou Komorou účetních expertů (Ordre des Experts Comptables) a Slovenskou komorou certifikovaných účetních (SKCU). Významným zdrojem inspirace pro rozvoj kvalifikační přípravy profesních účetních se staly Mezinárodní vzdělávací standardy IFAC (Mezinárodní federace účetních v New Yorku). V rámci těchto vztahů byla nabídka Institutu certifikace účetních obohacena o řadu speciálních kurzů vybavených propracovanými studijními texty a cvičnými materiály. Vzájemné styky nám přinášejí cenné zkušenosti, náměty a důležité informace o vývoji účetní profese ve světě.

Vedle kvalitní materiální základny situované přímo v centru Prahy byl zpracován za podpory Phare a ve spolupráci s ACCA systém vzdělávání a ověřování kvalifikace "Projekt certifikace účetní profese v ČR", který splňuje všechny parametry požadované pro výkon účetní profese v rozvinutých ekonomikách ve světě. Prověření celého systému nezávislými zahraničními experty ukázalo, že systém Certifikace a vzdělávání účetních v ČR zaručuje vysokou úroveň kvalifikační přípravy účetních vymezenou v dokumentech jak EU (8. direktiva EU), tak ve Vzdělávacích standardech vydaných IFAC tj. IES 1-7 a OSN (UNCTAD/ITE/EDS/9 “Směrnice o národních požadavcích na kvalifikaci účetní profese”). Ihned po uvedení systému do praxe vzbudil tento produkt obrovský zájem široké odborné veřejnosti a již v roce 1997 se do něho přihlásilo 1250 adeptů. I přes vysoké nároky, které jsou na uchazeče o získání  certifikátu  kladeny, vstupují do systému stále noví uchazeči z nejrůznějších sektorů naší ekonomické praxe. Výjimkou nejsou ani učitelé, odborníci z peněžních ústavů a specialisté z poradenských a konzultačních firem.

PROFIL

Institut certifikace účetních poskytuje možnosti získání, zvýšení nebo doplnění kvalifikace všem zájemcům, kteří se chtějí profesně vzdělávat v oblastech:

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE 

  • kvalifikační systém pro profesní účetní podle požadavků Evropské unie a Mezinárodní federace účetních
  • dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance (Certifikovaný účetní a Účetní expert) 
  • garance a prostupnost do mezinárodního systému ACCA (uznání dílčích zkoušek, resp. kvalifikačního stupně)
  • prostupnost do Komory auditorů ČR (uznání vybraných dílčích zkoušek)
  • členství v profesní organizaci - Komoře certifikovaných účetních 

ÚČETNICTVÍ

  • účetnictví podnikatelských subjektů
  • mzdové účetnictví
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  • účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka
  • složité účetní operace
  • finanční analýza

DANĚ

  • základní kurzy daňové problematiky
  • aktuální novely daňových předpisů
  • účetní a daňové souvislosti
  • složité daňové problémy
  • daňová specifika
  • DPH

PRÁVO

  • základní kurzy obchodního práva
  • pracovní právo pro mzdové účetní
  • právní zajištění pohledávek


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  • vydávání a prodej učebních textů pro Certifikaci (učebnice, sborníky zkouškových zadání s řešením, trainingové sešity - cvičné příklady)
  • prodej odborných publikací dalších vydavatelství, např. Wolters Kluwer, GRADA, ANAG a další
    

SPECIALIZACE

Institut certifikace účetních se dlouhodobě specializuje výhradně na problematiku účetnictví v celé své šíři, daňovou problematiku, finanční řízení a obchodní právo. Krédem Institutu je nabídnout každému zájemci vzdělávací služby, které mohou naplnit jeho požadavky a představy. V rámci této filozofie má Institut jednu z nejstrukturovanějších nabídek kurzů, seminářů i dlouhodobých vzdělávacích aktivit, včetně kurzů a vzdělávacích programů pro podniky a instituce zpracované na zakázku.

V naší nabídce najdou atraktivní možnosti kvalifikačního či doplňkového vzdělávání nejen špičkoví odborníci, ale i zájemci, kteří chtějí do účetní profese teprve vstoupit nebo se rekvalifikovat. V oblasti vzdělávání pro veřejnost nezapomínáme ani na manažery a podnikatele, kteří potřebují získat přehled o účetnictví, naučit se využívat informace, které jsou "ukryty" v účetnictví pro své rozhodování a řízení firem.

Systém certifikace a vzdělávání účetních je zvláštní a v našich podmínkách zcela mimořádná kategorie komplexní kvalifikační přípravy profesních účetních, která splňuje všechny požadavky kladené na účetní profesními organizacemi ve světě (IFAC, EU, UNCTAD). Institut certifikace účetních, jako organizační garant a provozovatel systému, má výhradní zmocnění od Svazu účetních provádět příslušné zkoušky, evidovat adepty systému certifikace a další.

Institut certifikace účetních dlouhodobě rozvíjí vzdělávací aktivity v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a nabízí ucelený vzdělávací program ukončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají posluchači dvojjazyčný diplom „IFRS specialista“  (zkouška je koncipována jako český ekvivalent zkoušky DipIFR ACCA).

V souvislosti s rozvojem vzdělávacích služeb poskytovaných Institutem jsou připraveny učební pomůcky, které umožňují nabízet distanční formy vzdělávání. Jedná se zejm. o zpracování učiva na CD ROM - Kurz účetnictví formou e-learningu, kde je spojen výklad odborného lektora s animovaným zobrazením problematiky. Takovéto didakticky názorné zpracování učiva doplněné učebnicí a pracovními sešity s příklady představuje nezbytný základ pro samostudium nebo jakékoli formy distančního vzdělávání.

DALŠÍ SLUŽBY

 • PRONÁJEM UČEBEN – moderní prostředí Institutu certifikace účetních v centru Prahy můžete využít pro uspořádání vlastních seminářů, konferencí nebo prezentací vlastních produktů. K dispozici jsou učebny v Hybernské ulici s kapacitou 72, 28 a 26 míst, které jsou vybaveny audiovizuální technikou a připojením na internet.
 • PRODEJ ODBORNÉ LITERATURY A UČEBNÍCH POMŮCEK –  učebnice, sborníky příkladů implementovaných při zkouškách systému certifikace doplněné o řešení, periodikum Metodické aktuality,  nebo multimediální učební pomůcky na CD ROM a další odborná literatura. 
 • VZDĚLÁVÁNÍ NA ZAKÁZKU – pro podniky, banky, auditorské firmy i nevýdělečné organizace nabízíme vzdělávání formou "akcí na zakázku" podle potřeb klienta. V souvislosti s realizací akcí na zakázku nabízíme:
  • komplexní přípravu vzdělávacích akcí včetně zpracování projektů a organizačního zajištění akcí (jednodenní semináře a školení, dlouhodobé kurzy) speciálně koncipované podle požadavků klienta
  • zpracování učebních pomůcek "na míru"
  • zajištění učeben vybavených moderní audiovizuální technikou, pří. možnost realizovat školení přímo u klienta
  • kvalitní lektorský sbor, který tvoří zejména odborníci z praxe a ekonomických fakult vysokých škol


NAŠI KLIENTI

Mezi naše klienty patří především několikatisícová profesní skupina účetních, daňových poradců, auditorů a manažerů na nejrůznějším stupni řízení z celé České republiky, kteří si vybírají z nabídkového katalogu vzdělávacích akcí.

Významnými klienty Institutu certifikace účetních jsou např. Generální ředitelství cel, Česká pošta, NKÚ. K dlouhodobým klientům našeho Institutu patří firmy z poradenské a konzultační oblasti, např. KPMG, Ernst & Young, Mazars, Mazars Audit, Accenture Services a další.

To, že se k nám lidé rádi vracejí je pro nás nejen oceněním, ale samozřejmě také závazkem. Ve své činnosti se snažíme soustavně aplikovat moderní trendy ve vzdělávání dospělých a sledovat nejnovější informace z oboru. Našim krédem je a pro budoucnost zůstává, vysoká kvalita výuky a zaručené informace.

Za celý pracovní tým INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

PhDr. Jaroslav Louka

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > O NÁS

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz