Účetnictví státu

DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ v příkladech (ÚSC, OSS, PO)

VS: 39408


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazku obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu ekonomických dat, řízení peněžních toků v souvislosti s dlouhodobým majetkem, financování a finanční řízení obecně.

CÍL

Cílem semináře je seznámit posluchače s jednotlivými ustanoveními účetní legislativy pro vybrané účetní jednotky (VÚJ) v oblasti dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, s důrazem na problematiku jeho odpisování.

Seminář je koncipován tak, aby byl dostatečný prostor pro vysvětlení všech nezbytných základních pravidel týkajících se dlouhodobého majetku, ale také aby umožnil účastníkům vyzkoušet si aplikaci  pravidel pro v praxi méně frekventované typy transakcí v souvislosti s dlouhodobým majetkem, a to vždy s využitím modelových příkladů.

Seminář je vhodný především pro mírně pokročilé a středně pokročilé (středně zkušené) účastníky.

OBSAH

  • Zopakování některých obecných účetních zásad a pravidel aplikovaných v účetní legislativě VÚJ v oblasti DM nezbytných pro komplexní pochopení problematiky účtování a odpisování DM
  • Zákon o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb. - vybraná ustanovení s důrazem na oblast DM a jeho odpisování
  • Účtování o DNM a DHM (pořízení, technické zhodnocení, vyřazení, drobný dlouhodobý majetek) a jeho oceňování - vybraná a problematická ustanovení
  • Odpisování DM (základní principy, všechny způsoby odpisování, práce se zbytkovou hodnotou, aplikace významnosti a efektivnosti v odpisování DM, ekonomická interpretace a využití informací o odpisech v organizacích veřejného sektoru a další souvislosti)
  • Vnitřní předpisy v oblasti DM a jeho odpisování


Posluchači si na modelových příkladech vyzkoušejí aplikaci celé řady pravidel a postupů účtování podle aktuální účetní legislativy pro oblast dlouhodobého majetku a jeho odpisování.

Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli jednoduchou kalkulačku.

Účastníci seminář obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice).

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 25.4.2019
Doba konání: 9-15 hod.

Cena (včetně DPH): 2540 Kč

Variabilní symbol: 39408 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz