Odborné semináře a kurzy

IFRS - praktické aplikace

 KPV   VS: 33512


Lektor:
Ing. Martina Křivánková, FCCA - lektor a konzultant k problematice IFRS

URČENO

Kurz doporučujeme finančním ředitelům, hlavním účetním a účetním, kteří připravují nebo budou připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS.

Kurz je vhodnou alternativou pro ty zájemce, kteří neusilují o získání diplomu IFRS specialista, ale pro potřeby své praxe se musí seznámit s hlavními pravidly a požadavky mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

V neposlední řadě je kurz vhodný i k zopakování vybraných oblastí IFRS pro posluchače, kteří před delší dobou absolvovali kurzy k problematice IFRS a teprve nyní začínají standardy aplikovat v praxi.

V průběhu kurzu se posluchači seznámí s vybranými IFRS a s jejich dopadem na často se vyskytující účetní transakce. Problematika bude ilustrována na praktických příkladech (nutná kalkulačka s funkcemi).

OBSAH

Výkaznictví podle IFRS - 5. 2. 2020

 • Koncepční rámec
 • IAS 1 Předkládání účetní závěrky
 • IAS 7 Výkaz peněžních toků
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IAS 21 Dopady změn měnových kurzů
 • IAS 10 Události po rozvahovém dni
 • IFRS 8 Segmenty činnosti
 • IAS 33 Zisk na akcii
 • IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
 • IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty

 

ZAMĚSTNANCI A FINANČNÍ NÁSTROJE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY PODLE IFRS - 7. 2. 2020

 • IAS 19 Zaměstnanecké požitky
 • IFRS 2 Úhrady vázané na akcie
 • IAS 32 Finanční nástroje - vykazování
 • IFRS 9 Finanční nástroje
 • IFRS 7 Finanční nástroje - zveřejnění

 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS - 25. a 27. 2. 2020

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IFRS 16 Leasingy
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • SIC-32 Nehmotná aktiva - náklady na webové stránky
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů

 

DOTACE, DANĚ, ZÁSOBY, VÝNOSY A PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODLE IFRS - 4. 3. 2020

 • IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory
 • SIC-10 Státní podpora - bez specifického vztahu k provozním činnostem
 • IAS 12 Daně ze zisku
 • IAS 2 Zásoby
 • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

 

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS - 14. a 22. 4. 2020

 • IFRS 3 Podnikové kombinace
 • IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
 • IAS 27 Individuální účetní závěrka
 • IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků
 • IFRS 11 Společná ujednání
 • IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

 

JE MOŽNÉ HLÁSIT SE POUZE NA VYBRANOU PROBLEMATIKU - CENA JE STANOVENA NA 2 990,- KČ VČ. DPH ZA JEDEN VÝUKOVÝ DEN. V tomto případě se přihlaste e-mailem na adresu vzdelavani@icu-praha.cz, kam uvádějte Vámi vybraný výukový den/dny.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 5.2, 7.2., 25.2., 27.2., 4.3., 14.4., 22.4.2020
Doba konání: 9:00-16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 18490 Kč (15490 Kč)*

Variabilní symbol: 33512 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2020 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz