Kurzy pro 2. stupeň certifikace - Účetní expert

IFRS - trénink

 KPV   VS: 31010


Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

 1. Koncepční rámec IFRS    
 • Definice prvků účetní závěrky, účetní zásady a předpoklady
 • Součásti účetní závěrky

 

 1. Oceňování v IFRS
 • Souhrnný přehled
 • Výpůjční náklady (IAS 23)                                                                             
 • Aktivace výpůjčních nákladů do ocenění způsobilých aktiv
 • Výpůjční náklady – efektivní úroková sazba
 • Kurzové rozdíly (IAS 21)                                           
 • Funkční vs. cizí měna, prezentační měna
 • Peněžní vs. nepeněžní aktiva a závazky
 • Přepočet cizoměnových transakcí a zůstatků a vyčíslení souvisejících kurzových rozdílů
 • Převod účetních výkazů na měnu prezenční (vykazovací) a vyčíslení souvisejících kurzových rozdílů

 

 1. Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16)
 • Vymezení (předmět standardu)
 • Prvotní ocenění na bázi pořizovacích nákladů
 • Následné ocenění za použití modelu pořizovacích nákladů vs. modelu přecenění
 • Následné výdaje vynaložené v souvislosti s aktivem – opravy, zhodnocení
 • Vyřazení aktiv

 

 1. Nehmotná aktiva (IAS 38)                                                                           
 • Vymezení (předmět standardu)
 • Specifické situace při pořízení nehmotných aktiv (výzkum a vývoj, pořízení n.a. v rámci koupě podniku)
 • Nehmotná aktiva s konečnou vs. neurčitelnou dobou použitelnosti

 

 1. Investice do nemovitostí (IAS 40)
 • Vymezení (předmět standardu)
 • Následné ocenění za použití modelu pořizovacích nákladů vs. modelu reálné hodnoty
 • Pravidla reklasifikace

 

 1. Leasing v účetní závěrce nájemce (IFRS 16)                   
 • Vymezení leasingu v konceptu práva k užívání
 • Krátkodobý leasing a leasing aktiv s nízkou hodnotou
 • Prvotní ocenění práva k užívání a závazku z leasingu
 • Následné oceňování práva k užívání (odpisování) a závazku z leasingu (úroční a amortizace)
 • Modifikace leasingových smluv a jejich dopad na účetní závěrku

 

 1. Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)                                                                                 
 • Koncepce oceňování aktiv na bázi historických cen – podstata snížení hodnoty aktiv
 • Vnější a vnitřní indikátory snížení hodnoty
 • Zpětně získatelná částka a kalkulace hodnoty z užívání
 • Zachycení snížení hodnoty

 

 1. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)                
 • Vymezení kategorie dlouhodobých aktiv držených k prodeji a vyřazovaných skupin
 • Oceňování dlouhodobých aktiv držených prodeji a prezentace ve výkazu finanční situace
 • Klasifikace ukončované činnosti a prezentace ve výkazu výsledku hospodaření

 

 1.  Zásoby (IAS 2)                            
 • Vymezení zásob a jejich klasifikace
 • Pořízení zásob a jejich prvotní ocenění
 • Oceňování zásob v nižší hodnotě z pořizovací ceny (související nákladové vzorce) a čisté realizovatelné hodnoty

 

 1. Výnosy ze smluv se zákazníky  - z prodeje zboží, výrobků, poskytovaných služeb (IFRS 15)
 • Zachycení výnosů ze smluv se zákazníky – identifikace smlouvy a obsažených povinností plnění, ocenění transakční ceny a její alokace na povinnosti plnění, okamžik uznání výnosů
 • Smluvní aktiva a pohledávky vs. smluvní závazky vyplývající z výnosových transakcí
 • Výnosy z postupně plněných povinností

 

 1. Finanční nástroje (IAS 32, IFRS 9, IAS 27)                                             
 • Definice finančních nástrojů, odlišení kapitálového a finančního závazku a kapitálového nástroje
 • Klasifikace finančních aktiv v souladu se zvoleným obchodním modelem
 • Oceňování dluhových finančních aktiv v amortizovaných nákladech (v zůstatkové hodnotě), v reálné hodnotě s dopadem do výsledku hospodaření či do ostatního výsledku hospodaření (OCI)
 • Oceňování majetkových finančních aktiv reálnou hodnotou s přeceněním do výsledku či do ostatního úplného výsledku
 • Oceňování majetkových účastí v dceřiném, přidruženém nebo společném podniku v samostatné účetní závěrce
 • Snížení hodnoty finančních nástrojů dle IFRS 9 - model očekávaných úvěrových ztrát – koncepce a zjednodušený přístup pro obchodní pohledávky
 • Oceňování finančních závazků v zůstatkové hodnotě

 

 1. Rezervy, podmíněná aktiva a závazky (IAS 37)                                     
 • Rezerva vs. podmíněný závazek, příslib
 • Typologie rezerv a ocenění rezerv
 • Tvorba rezerv do výsledku hospodaření, rezervy zvyšující hodnotu aktiv

 

 1. Odložená daň                                         
 • Definice, výpočet a prezentace v účetních výkazech

 

U každého tématu bude nejprve provedeno stručné shrnutí standardu, výklad každého standardu bude doplněn řešenými příklady.

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Aktuální cvičné příklady 

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ POMŮCKY

Učebnice IFRS praktické aplikace (vyd. ICÚ, 2017)

Cvičné příklady Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICSÚ, 2020)


Termín: 25. - 27. 10. 2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 8990 Kč (8690 Kč)*

Variabilní symbol: 31010 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 18

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2022 INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz