Vydání certifikátu

KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH
Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní organizace, která sdružuje výhradně "profesní účetní", kteří absolvovali Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR a jsou držiteli profesního certifikátu, nebo další odborníky, jejichž kvalifikace byla ověřena srovnatelným způsobem (členové ACCA, auditoři zapsaní v KA ČR apod.). Členství v KCÚ je založeno na principu dobrovolnotsi a samosprávy. Další zásadní podmínkou členství je závazek dodržovat profesní etický kodex, který mimo jiné zahrnuje i povinnost kontinuálního profesního rozvoje i po absolvování procesu certifikace, přičemž povinnost plnit tzv. Kontinuální profesní vzdělávání (KPV) vzniká v roce následujícím po roce, ve kterém byl vystaven profesní certifikát SÚ. 
Tím, že KCÚ sdružuje elitní skupinu vysoce kvalifikovaných profesních účetních, je zcela přirozeně důležitým reprezentantem účetní profese vůči státním orgánům (např. Ministerstvu financí ČR), příbuzným profesním organizacím (např. Komoře auditorů ČR) a sdružením podnikatelů. Vnitřní samospráva komory sleduje zejména udržení vysoké profesní kvality svých členů a jejich etického přístupu ke klientům. Z hlediska kvalifikační úrovně členů a dohledu nad úrovní jejich práce je Komora certifikovaných účetních plně srovnatelná s obdobnými profesními organizacemi v ekonomicky rozvinutých zemích světa. 
Podrobnější informace o KCÚ najdete na internetových stránkách www.komora-ucetnich.cz.

Komora certifikovaných účetních
Hybernská 1009/24, Praha 1
tel.: 603 153 473
email: info@komora-ucetnich.cz


PODMÍNKY VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU
Vydáváním certifikátů v oboru účetnictví a finance je Hlavním výborem Svazu účetních pověřena Komora certifikovaných účetních. Certifikáty jsou vydávány na základě podání žádosti a doložení dokladu o splnění zkoušek a praxe pro příslušný stupeň vydaného ICÚ. Nezbytnou podmínkou vydání certifikátu je následné přijetí Etického kodexu Komory certifikovaných účetních, tj. závazek dodržování zásad stanovených kodexem profesních účetních po dobu výkonu profese, a trestní bezúhonnost adepta související s výkonem účetní profese.

O vydání certifikátu Certifikovaný účetní může adept požádat ve lhůtě do 6-ti let od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

O vydání certifikátu Účetní expert může adept požádat ve lhůtě do 1 roku od splnění zkoušek a praxe v této kvalifikační úrovni. Po uplynutí této lhůty nárok na vydání certifikátu zaniká.

Posluchačům, kteří splnili zkoušky a praxi v příslušné úrovni do 31. 12. 2012, začnou běžet výše uvedené lhůty počínaje 1. 1. 2013. Do 6-ti let od tohoto data bude možné požádat o vydání certifikátu Bilanční účetní nebo Certifikovaný účetní (tj. do 31.12.2018) a do 1 roku o vydání certifikátu Účetní expert (tj. do 31.12.2013)

Certifikáty jsou slavnostně předávány zpravidla dvakrát ročně.

Poplatky za vydání certifikátu (vč. DPH):
- vydání originálu certifikátu pro příslušný stupeň......1500 Kč (v.s. je registrační číslo v certifikaci)
- v případě ztráty.......................................................  500 Kč (v.s. dodá sekretariát KCÚ)
- při změně jména....................................................... 500 Kč (v.s. dodá sekretariát KCÚ)

Platbu poplatku za vydání certifikátu provede adept současně s podáním žádosti o vydání certifikátu pro příslušný stupeň na účet Komory certifikovaných účetních, která vydávání certifikátů organizačně zajišťuje (žádost je ke stažení na těchto stránkách v rubrice formuláře ke stažení - v sekci pro registrované uživatele, dále je možné využít on-line formulář na stránkách KCÚ). Poplatek spojený s vydáním certifikátu nehradí adept v případě, že se po převzetí certifikátu stane zároveň členem Komory certifikovaných účetních a dále členové KCÚ.

Hlavní výbor Svazu účetních
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
IČ: 00571288, DČ: CZ00571288
tel.: 221 505 400
fax: 221 505 313
e-mail: sekretariat@svaz-ucetnich.cz

Etický kodex Komory certifikovaných účetních
Etický kodex vychází z etického kodexu IFAC. Závaznost norem Etického kodexu v praxi znamená nemalé záruky pro klienty certifikovaných účetních, a to nejen co se týče kvality poskytovaných služeb, ale také jejich souladu s právními a profesními normami. Převzetí etických norem IFAC je rovněž dobrým signálem pro zahraniční firmy, které jsou ve svých zemích na obdobnou záruku profesní kvality zvyklé.

Etický kodex má následující strukturu:
Část A Obecná
Článek 1 Bezúhonnost a objektivita
Článek 2 Řešení etických konfliktů
Článek 3 Odborná způsobilost
Článek 4 Důvěrný charakter informací
Článek 5 Daňová praxe
Článek 6 Přeshraniční činnost
Článek 7 Propagace

Část B Pro profesní účetní provozující veřejnou praxi
Článek 8 Nezávislost při ověřování
Článek 9 Odborná způsobilost a odpovědnost za služby osob, které nejsou profesními účetními
Článek 10 Honoráře a provize
Článek 11 Činnosti neslučitelné s výkonem práce profesního účetního
Článek 12 Peněžní prostředky klientů
Článek 13 Vztahy s jinými profesními účetními
Článek 14 Reklama a získávání klientů

Část C Pro profesní účetní v zaměstnaneckém poměru
Článek 15 Střet profesních a zaměstnaneckých zájmů
Článek 16 Vztah ke spolupracovníkům
Článek 17 Odborná způsobilost
Článek 18 Prezentace informací

Podrobnější informace jsou na internetových stránkách Komory www.komora-ucetnich.cz.

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz