Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

VS: 32274


Lektor:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. - VŠE Praha, asistent auditora
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Rekvalifikační kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví podnikatelských subjektů, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe.

Kurz je svým charakterem rekvalifikační s dotací 122 vyučovacích hodin (+ 4 hodiny zkouška). Jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

OBSAH

  • Legislativní úprava účetnictví - zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy
  • Základy účetnictví - podstata účetnictví, rozvaha (bilance), účty rozvahové a výsledkové, účetní doklady, inventarizace, účetní zápisy a účetní knihy
  • Finanční účetnictví podnikatelů v ČR - všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka
  • Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního - správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty
  • Procvičování na konkrétních účetních případech


Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT č.j.: MSMT-4945/2016-1/123.

Odborný garant kurzu: Ing. Eva Sládková.

Učební pomůcky v ceně kurzu
Učebnice 
Cvičné příklady
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy
Daňové zákony (úplná znění)
Trainingové příklady


Termín: 28.1., 29.1., 30.1., 31.1., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 11.2., 12.2., 13.2., 14.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 25.2., 26.2., 27.2., 28.2., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 11.3., 12.3., 13.3., 14.3., 18.3., 19.3. a zkouška 25.3.2019
Doba konání: 16.45 - 20.00 hod.
Poznámka: zkouška 16:00 - 20:00


Vstupní předpoklady:
Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení.

Cena (osvobozeno od DPH): 17 000 Kč (16 000 Kč)* (16 000 Kč)**

Variabilní symbol: 32274 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz