Účetnictví státu

ÚČETNICTVÍ STÁTU - základní kurz (ÚSC, OSS, PO)

VS: 39400


Lektor:
Ing. Ivana Podhráská - auditor, lektor akreditovaný u MV ČR

URČENO

Třídenní intenzivní kurz
je určen především odborným pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří pracují na ekonomických pozicích (účetní, rozpočtáři, hospodáři) nebo ve vedoucích funkcích a potřebují ke kvalifikovanému výkonu své činnosti základní orientaci v účetnictví. Kurz doporučujeme zejm. začínajícím účetním, rozpočtářům a dalším ekonomickým pracovníkům, kteří potřebují získat nebo doplnit odborné znalosti z účetnictví.

Cílem kurzu je výklad základů účetnictví se specifikou stanovenou pro účetnictví VÚJ. Součástí kurzu je závěrečný test pro ověření znalostí.

OBSAH

1. Výukový den

 • Vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví
 • Základní prvky účetnictví
 • Kvalitativní charakteristiky účetních informací
 • Manažerské a finanční účetnictví
 • Systém regulace účetnictví v ČR
 • Rozvaha – podstata podvojného účetnictví, funkce rozvahy a její druhy, obsah a uspořádání jednotlivých položek rozvahy
 • Účty rozvahové a výsledkové – účet, jeho podstata, funkce a forma, rozvahové účty, výsledkové účty a výsledovka, podvojný a souvztažný zápis, podrozvahové účty, obraty a zůstatky na účtech a uzávěrka účtů, syntetické a analytické účty
 • Nástroje průkaznosti účetnictví – význam a druhy účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, inventarizace majetku a závazků
 • Účetní knihy a účetní techniky – účetní zápisy, účetní knihy
 • Přezkušování formální správnosti účetních zápisů – nástroje přezkušování, opravy účetních zápisů
 • Všeobecné účetní zásady – podstata všeobecných účetních zásad, účetní normy – zákon, vyhlášky, ČÚS
 • Směrná účtová osnova – základní principy konstrukce, konkrétní členění

 

2. Výukový den

 • Dlouhodobý majetek – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek, dlouhodobý finanční majetek, drobný majetek, pořizování, ocenění, uvedení do užívání, vyřazení, odpisy, opravné položky, reálná hodnota, technické zhodnocení, leasing, analytické členění, inventarizace
 • Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek, krátkodobé úvěry a půjčky – bankovní účty, peníze, termínované účty, krátkodobé úvěry a půjčky
 • Zúčtovací vztahy – pohledávky, opravné položky, závazky, daně, dotace, transfery, zálohy, přechodné účty aktiv a pasiv


3. Výukový den
 

 • Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, závěrkové účty a zvláštní účtování – jmění účetní jednotky, kurzové rozdíly, dotace na pořízení DM, opravy chyb minulých období, oceňovací rozdíly při změně metody, jiné oceňovací rozdíly, fondy, FKSP, rezervní fondy, fond reprodukce majetku, investiční fond
 • Náklady a výnosy – vymezení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, zásady účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení, účtové skupiny nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka a zjištění výsledku hospodaření
 • Účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Závěrečný příklad a test

 

 

 

 

 

 

 

 

Posluchačům doporučujeme, aby si na kurz přinesli jednoduchou kalkulačku.

Účastníci obdrží v rámci studijních materiálů i ÚZ účetních předpisů.

Účastníci kurzu obdrží po úspěšném ukončení kurzu osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 28.1., 29.1., 5.2.2019
Doba konání: 9-14 hod.

Cena (včetně DPH): 6990 Kč

Variabilní symbol: 39400 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz