Účetnictví státu

INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018 (OSS a jejich PO)

VS: 39395


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Dvoudenní kurz doporučujeme zejm. účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření vládního sektoru.

Cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností při sestavení účetní závěrky a správného uplatňování dalších metod v souvislosti s reformou účetnictví státu u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.

OBSAH

1. den - INVENTARIZACE

  • Inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce
  • Legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz)
  • Požadavky na průkaznost účetnictví
  • Organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace
  • Inventura a inventarizace
  • Způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů
  • Oceňování majetku a závazků
  • Vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění
  • Postupy účtování zúčtovatelných rozdílů
  • Inventarizační rozdíly a DPH


2. den - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

  • Aktuální legislativní rámec 
  • Jednotlivé části účetní závěrky
  • Postupy účtování a řešení složitějších účetních případů souvisejících s roční účetní závěrkou
  • Vypořádání inventarizačních rozdílů v roční účetní závěrce
  • Účetní metody, způsoby oceňování, oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty, opravné položky, odpisování majetku, rezervy, časové rozlišení, kurzové rozdíly
  • Sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2018
  • Zpracování účetních výkazů a kontroly
  • Diskuse

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.


Termín: 28.11. a 5.12.2018
Doba konání: 9.00 - 14.00 hod.

Cena (včetně DPH): 4390 Kč

Variabilní symbol: 39395 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 24
11000 Praha 1


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Účetnictví státu

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz