Odborné semináře a kurzy

ÚČETNICTVÍ (večerní forma studia)

VS: 32274


Lektor:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. - VŠE Praha, asistent auditora
Ing. Eva Sládková - auditor

URČENO

Rekvalifikační kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví podnikatelských subjektů, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe.

Kurz je svým charakterem rekvalifikační s dotací 122 vyučovacích hodin (+ 4 hodiny zkouška). Jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

OBSAH

  • Legislativní úprava účetnictví - zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy
  • Základy účetnictví - podstata účetnictví, rozvaha (bilance), účty rozvahové a výsledkové, účetní doklady, inventarizace, účetní zápisy a účetní knihy
  • Finanční účetnictví podnikatelů v ČR - všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka
  • Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního - správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty
  • Procvičování na konkrétních účetních případech


Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT č.j.: MSMT-4945/2016-1/123.

Odborný garant kurzu: Ing. Eva Sládková.

Učební pomůcky v ceně kurzu
Učebnice 
Cvičné příklady
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy
Daňové zákony (úplná znění)
Trainingové příklady


Termín: 28.1., 29.1., 30.1., 31.1., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 11.2., 12.2., 13.2., 14.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 25.2., 26.2., 27.2., 28.2., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 11.3., 12.3., 13.3., 14.3., 18.3., 19.3. a zkouška 25.3.2019
Doba konání: 16.45 - 20.00 hod.
Poznámka: zkouška 16:00 - 20:00


Vstupní předpoklady:
Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení.

Cena (osvobozeno od DPH): 17 000 Kč (16 000 Kč)* (16 000 Kč)**

Variabilní symbol: 32274 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1


*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v systému Certifikace účetních, IFRS specialisty a členy Svazu účetních
**) Cena v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.

SPOLUPRACUJEME

Účetní průvodce MáDáti

Nacházíte se ve složce: ICÚ > ICU Praha > VZDĚLÁVÁNÍ > Odborné semináře a kurzy

© 2019 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. | Mapa stránek | Stránky používají redakční systém i-servis.cz